Utolsó kommentek:

Tapsihapsi 2018.03.18. 21:04:29

A pontosság kedvéért: Bergoglio páter elkezdte a doktorija megírását, de nem fejezte be és nem védte meg azt, így professzor sem lehetett, maximum óraadó tanár, vagy adjunktus.

De minek is ilyen ásatag, naftalinszagú dolgokon rugózni, mint doktori fokozat. Tavaszi frissesség van, forradalom. A tudomány ásatag világa a burzsoázia kizsákmányoló osztályát idézi. Csak a szeretet van, a többi nem számít.

Bejegyzés: XVI. Benedek: "Én ne érteném a mai keresztények élethelyzetét? Ostoba előítélet!"

eszetamás 2018.03.18. 09:53:23

ezért pucolta ki a pannonhalmi bazilikát asztrik, és a váci barokk kápolnát beer........>>>>>>>ez volt a céljuk?

Bejegyzés: Mi indítja a fiatalokat megtérésre? Egy kutatás szerint a templomok és katedrálisok szépsége.

nemkomplett 2018.03.14. 10:52:26

", gyűlölöm, megvetem, elítélem az emberi élet nevében, a Teremtő Isten dicsőségére." Mondja már el nekem valamelyik szentfazék, hogy miképpen lehet Isten dicsőségére gyűlölködni? Ja, hogy ezt csináljátok kétezer éve, én kérek elnézést...

Bejegyzés: Antigenderista eskü

Jakab.gipsz 2018.03.14. 06:58:10

Tisztelendő Atyáim !

Gondolkozzatok logikusan, nem nehéz csak idő igényes, esetünkben a cölibátus kérdés érzelmektől mentes vizsgálata azonos, "hierarchia probléma" vizsgálatával. Esetünkben az a kérdés, hogyan reprodukálja önmagát egy hierarchikus szervezet, ezen belül békésen megférhetnek egymás mellett azok akik az egyedül létet választják és azok is akik az önreprodukció kérdést is fontosnak tartják.

A "hierarchia probléma" pedig csak egy matematikai probléma, esetünkben egy tétel-hiánya, bír azzal az előnnyel, hogy nem tudunk róla, vitát nyitni, ha készen van. (készen van).

Bejegyzés: A készülő pán-amazóniai szinódus hozza majd el a papi cölibátus végét?

Tapsihapsi 2018.03.12. 20:01:08

"Sánchez Sorondo püspök szerint Kína jobban megvalósította a Ferenc pápa Laudato Si' enciklikájában leírtakat, mint sok más ország."

No comment.

Bejegyzés: A kínai hatóságok megfosztottak egy katolikus templomot minden külső vallási jegyétől

Tapsihapsi 2018.03.12. 18:48:34

@Never: A hitbizományról, mint releváns témáról eddig nem hallottam. Ami egyházi jogforrást ismerek, az mind hasonló alapon hivatkozik, mint Elvira vagy Siricius pápa. Hogy a laikusoknak mi hogyan jött ebből jól vagy rosszul, az a hivatkozási alapokat tekintve nem releváns, tehát nem vonhatunk le a kialakulásra vonatkozóan következtetést. Annál is inkább, mivel az Elvirai Zsinat (melyet a csak helyi vonatkozása miatt nem említettem) még a Milánói Ediktum előtt történt, ahol aligha beszélhetünk az egyházi vagyon védelméről.

De mindegy is, mert az állandó diakonátus jelenlegi, latin verziójának bevezetése óta a kánonjogtörténeti érv nem igazán nyom a latban. Egy tollvonással felülírható, ahogy a diakónusoknál felül is írták.

Bejegyzés: A készülő pán-amazóniai szinódus hozza majd el a papi cölibátus végét?

Never 2018.03.12. 18:35:46

@Tapsihapsi: Először az elvirai szinódus (kb. Kr.u. 306-ra tehető) határozta meg a szexuális kapcsolat tilalmára vonatkozó ajánlást (abstinere se a coniugibus suis et non generare filios). Ez azonban nem lett tilalom egészen a 11. századi általános egyházi reform-folyamatig (és ebből teljes mértékben kimaradt az ortodox egyház, amely a Kr.u. 691-es trullanumi szinódus óta ebben gyökeresen eltérő álláspontot képvisel). Érdekes módon annak idején nem igazán Róma "erőltette a cölibátust, hanem a visszaélések és a családi "hitbizományok" kialakulása miatt a laikusok követelték a papok házasságának (és különösen, gyereknemzésének) tilalmát. Ennek nyomán a Bourges-i szinódus (Kr.u. 1031) megtiltotta a hívőknek, hogy papokkal vagy papok gyermekeivel összeházasodjanak (így próbálva elejét venni a házasságoknak). Egészen a második lateráni zsinatig (Kr.u. 1139) viszont lehettek mind házas, mind nem házas papok. Ekkor mondták ugyanis ki, hogy a házas papok elvesztik a hivatalukat és áldásukat.

Bejegyzés: A készülő pán-amazóniai szinódus hozza majd el a papi cölibátus végét?

Tapsihapsi 2018.03.12. 18:11:41

@Never: Kr.u. 395, Siricius pápa

A klerikusok nőtlensége
{185} (7. fejezet, 8. §)… Tudomásunkra jutott ugyanis, hogy Krisztusnak sok papja és levitája (diakónusa), a felszentelése óta eltelt hosszú idő után, részint a saját házasságából, részint szégyenletes elhálásból utódot nemzett, és vétkét azon előírás örve alatt védelmezi, mivel az Ószövetségben azt olvassuk, hogy a papoknak és az oltár szolgáinak meg volt adva a nemzés szabadsága. [Ez ellen az érv ellen ezt veti ellen a pápa:] (9. szám) Miért volt az, hogy meg volt parancsolva a papoknak, hogy még a saját házuktól is távol, a templomban lakjanak abban az évben, amikor rájuk került a szolgálat sora? Nyilván abból az indokból, nehogy testi érintkezést folytassanak, sőt még a feleségükkel sem, hogy sértetlenül fénylő lelkiismerettel Istennek tetsző legyen az az adomány, amelyet felajánlanak.

(10. §) Ezért az Úr Jézus is, midőn eljövetelével megvilágosított minket, tanúsítja az evangéliumban, hogy beteljesíteni jött a Törvényt, nem feloldani [vö. Mt 5,17]. És ezért azt akarta, hogy az Egyház, akinek ő a jegyese, a tisztaság szépségének ragyogását árassza, hogy az ítélet napján, amidőn ismét eljön, „szeplő és ránc nélkül” (Ef 5,27) … találhasson rá. Ezeknek a szigorú kikötéseknek a felbonthatatlan törvénye mindnyájunkat, papokat és levitákat megköt, hogy felszentelésünk napjától fogva szívünket is, testünket is a mértékletességnek és a szemérmességnek a szolgájává tegyük, csakhogy minden tekintetben tessünk Istenünknek, amikor ezeket az áldozatokat mindennap felajánljuk.

Bejegyzés: A készülő pán-amazóniai szinódus hozza majd el a papi cölibátus végét?

Tapsihapsi 2018.03.12. 18:05:38

@Never: Semmi köze nincs az egyházi vagyonnak a cölibátushoz, és annak kialakulásához. Már a római jog különbséget tett a közvagyon és a magánvagyon között. Lehet és kell a témáról beszélgetni, de a Rákosi pajtástól örökölt elméleteket érdemes kihagyni ebből.

Ami engem illet, ezerszer jobban zavar egy civil áldoztató, vagy az, hogy Búbánatos Mari nénitől Alkesz Józsi bácsiig mindenki a tabernákulumban matat, mint hogy van-e a papnak felesége, vagy melyik egyházi hivatali szint diszpenzálta a második házassághoz a diakónust. Egy pap- vagy diakónusfeleség számomra teljesen közömbös ehhez képest. Ha lesz elég pap és diakónus ahhoz, hogy a latin rítus újra megtanulja azt a tiszteletet a szent hely és a liturgikus tárgyak iránt, ami a keleti katolikusoknál és ortodoxoknál van, ha csak ennyit nyerünk ezzel az egésszel, akkor más rendben leszünk.

Bejegyzés: A készülő pán-amazóniai szinódus hozza majd el a papi cölibátus végét?

quintius 2018.03.12. 10:23:02

Schütz Antal könyve az 1930-as években jelent meg. A II. Vatikáni Zsinat új elemekkel egészítette ki az erre vonatkozó tanítást (Lumen Gentium, 16. Gaudiem et spes). Székely János püspökatya tolmácsolásában: „Minden jóakaratú ember, aki a lelkiismerete hangját követi, és próbál aszerint élni, az annak ellenére, hogy ő ezt valójában nem is tudja, Krisztusra vágyik és Krisztus keresi. És ilyen módon – mondja a zsinat – Krisztusnak a húsvéti titkával találkozhat; olyan módokon, amiket csak Isten ismer. … Minden ember a világon, aki a lelkiismerete hangja szerint él, az valójában erre az egyetlen üdvösségre kap meghívást, amit Krisztus hozott, és amit az egyház hordoz. És ezt meg is találhatja a láthatatlan egyház keretein kívül is. Ez az üdvösség sem Krisztus nélkül van, hanem Ő általa. Ő általa ajándékozza magát Isten az embernek. Tehát azok az emberek is, akik az egyházon kívül találnak rá Istenre, valójában nekik is Krisztus által lehet részük az Isten teljességében. … Anélkül, hogy valaki ismerné az evangéliumot, az egyház tanítását, anélkül nagyon-nagyon nehéz a helyes úton megmaradnia, a rossz ellen küzdenie.”

Bejegyzés: Jézus Krisztus Egyháza egy és az üdvözüléshez szükséges

csaba_carmarthen 2018.03.11. 22:00:17

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

( 2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50 -
Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének )
www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/4020-hallgattassek-meg-a-masik-fel-is

IMPRIMATUR
www.tlig.org/en/messages/374/
www.tlig.org/hu/humsg/hum374.html

...Az emberiségnek minden idők legnagyobb megtévesztésével kell szembenéznie, amelyet a fenevad valaha is elkövetett.

Fiam könnyei – kinek Kereszthalála a szabadságot adta Gyermekeimnek – lelki gyötrelmében az egész világra hullnak ebben az időben.

Jelenleg Haragomat visszafojtom, de a Dühöm nagy. A csalás nagyon hamar egyértelművé válik mindazok számára, akiket Fiam nevezett ki, hogy vezessék nyáját a Földön.

Harc dúl most Hierarchiám és a fenevad uradalma között. Ez fájdalmas lesz, de a büntetés, mely az ellenség és serege általi gonosz üldözést fogja követni, hamarosan eltörli a rothadást.

Felszólítom minden gyermekemet: forduljatok vissza Fiamhoz, és helyezzétek Belé minden bizalmatokat ebben az időben.

Legyetek bátrak, kicsinyeim, mert ez a szenvedés rövid életű lesz. Kezem Hatalma által megkapják majd a tisztánlátást mindazok, akik a fenevadat és a hamis prófétát követik, hogy végül visszahozza őket Fiam Szívébe. Ha el fogják utasítani ezt az Ajándékot, akkor elvesznek és ugyanazt a gyötrelmet fogják elszenvedni, mint amellyel a csaló is szembesül, aki a kárhozat mélységébe (az alvilágba) vettetik majd mindörökre.

A hamis próféta megkoronázását a Szabadkőműves csoportok a világ minden pontján meg fogják ünnepelni, akik gyermekeim végső üldöztetésének szakaszát tervezik.

Azok, akik vele együtt fognak ünnepelni és nem térnek ki ez elől, idővel még nagyobb fájdalmat fognak érezni, mint azok, akik már ismerik az Igazságot.

Most tehát bátorsággal és örömmel várakozzatok, mert mindezeknek meg kell történniük, mielőtt még Fiam Dicsőséges Uralma megnyilvánulna.

Hűséget kell fogadnotok mindenkor Szeretett Fiamnak és el kell utasítanotok a hazugságokat. Amennyiben és amikor felkérnek benneteket, hogy egy új Misén vegyetek részt, akkor tudnotok kell, hogy ez lesz a legnagyobb átok, amellyel a Sátán valaha is sújtotta gyermekeimet.

Tudnotok kell, hogy a Mennyország vezetni fog benneteket, és azáltal, hogy méltósággal elfogadjátok a szenvedéseket, segíteni fogtok Fiamnak a végső szövetség beteljesítésében.
(Isten, az Atya: Harc dúl most Hierarchiám és a fenevad uradalma között)

Bejegyzés: Sarah bíboros: "Elítélem a hit válságát, amit egy áruló klérus okozott"

Never 2018.03.11. 20:37:33

Tekintettel arra, hogy a katolikus egyház létezésének 2018 évéből 1139 évig nem volt előírt cölibátus (a második lateráni zsinat írta csak elő), és a görögkatolikus egyházban szintén nincs cölibátus (ami pedig Rómához tartozik), így aztán őszintén nem értem a hatalmas felzúdulást. Az egyházi vagyon védelmében hozott rendelkezések mára lényegtelenné váltak az állam és egyház szétválasztása során, és tudomásom szerint nem lenne senki számára kötelező a házasság (sem pap, sem laikus, még az ateisták számára sem).

Bejegyzés: A készülő pán-amazóniai szinódus hozza majd el a papi cölibátus végét?

Jakab.gipsz 2018.03.11. 09:44:29

Nálunk a magyaroknál van egy mondás: Ha Isten bezár egy ajtót, rögvest nyit egy kis kaput, szeretett és féltve óvott teremtményei számára. Ennek a mondásnak megfelelően, a "kiskapu" keresése, magyarok számára nemzeti sport. Azaz, ha felbukkan egy hatalom, amely törvényeket akar reánk erőszakolni, abban a pillanatban, elkezdjük keresgélni azt a kiskaput, amely segítségével, túlélhetjük, a törvényt-diktálót .

És most melós szlengbe folytatom, mert így rövidebb, ha tehát néhány hightech gender diktátor kitalál egy őrültséget, lényegét tekintve csak néhány szekta ateistát kell a qurva anyjába elküldenünk, és ti ettől a melótól vagytok kétségbe esve, keresztény testvéreim?
Ugyanis, vegyétek végre valahára észre "csak" lélektelen bio-robotokkal kerültünk szembe, mi a keresztény emberek. Következtetés képen, mi ha nem csak elhisszük Isten igéjét és igazságát, hanem meg is bízunk Istenben, e bizonyosság révén a bölcsességének a részeseivé válhatunk és ami a legfontosabb feltételezésem, ez a bölcselet már most ebben a pillanatban is, rendelkezésünkre kell, hogy álljon. Tehát a gonosz, lényege a tudás kisajátításában, rejlik. Egy valamit viszont továbbra sem tudhatunk meg és senki más sem ebben a teremtett világban, Isten végső célját!
De a létezésünk értelmét igen, ezt megismerhetjük, ezért nem lehet számunkra intellektuális ellenfél egyetlen egy, ateista bio-robot sem, és azért sem bízhatjuk reájuk a jövőnket mert Isten igéje, igazsága, és információja, mindenkié, tehát ezek az ateista 1/2 eszűek nem határozhatják meg a jövőnket, azért mert az ő tudásuk embertől való. Továbbá azért sem mert éppen, a hangadók révén, az ateista-zsidó filozófusok által, "Isten fogalma", mégis csak, de közvetetten, bele van keveredve, a szekularizált jog-államiság fogalmába.

Következtetés képen, egy "harcos keresztényt", nem csak a katekizmus és a kánon-jog, vértezhet fel, hanem egy kérdés ami fizikalista kell, hogy legyen, éspedig az van-e, világunknak logikája azaz a létezésünknek logikus értelme, ez pedig metafizikai kérdés, feltevés.

Egy a fizikai és a történelmi valóságra vonatkozó kérdés, a "miért" szó alkalmazásával veszi kezdetét, és ez már is gondolkodásra késztet, egy tagadással ellentétben.

Bejegyzés: Benedict Option: stratégia keresztényeknek a haldokló Nyugaton

α Ursae Minoris · http://noreg.blog.hu/ 2018.03.10. 16:55:47

Igen, ideje lenne már egy ilyen nyitásnak.
Protestáns tesvéreink elöttünk járnak ezen a téren.

Bejegyzés: A törvénytelen együttélések megáldását fontolgatja a német egyház

ba.na. 2018.03.09. 19:45:19

Ebben a témában kellene valami nagy közös beszélgetést összehozni!

Bejegyzés: Benedict Option: stratégia keresztényeknek a haldokló Nyugaton

Rádai Gabi 2018.03.09. 11:05:05

Az utolsó mondatok szomorú igazsága nyomaszt. Nincs hova visszavonulni, annyira képlékeny a tanítás, hogy lassanként egy ingoványra hasonlít. A katolikus egyház plakátja szíven ütött a múltkoriban: "A katolikus egyház arca 2.0
Lehet, hogy én az 1.0 verzióban ragadtam. Nincs hova kivonulni, visszavonulni!

Bejegyzés: Benedict Option: stratégia keresztényeknek a haldokló Nyugaton

csaba_carmarthen 2018.03.09. 02:57:11

www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/nihilobstat/

... Segíteni akarok Egyházamon. Eretnekség járja át az Egyházat összezavarva az igazságot, és ez megoszlást kelt közöttetek. Eltávolít benneteket az igazságtól. Egyházamnak új életre kell támadnia! Imádkozz azokért a papokért, püspökökért és bíborosokért, akiknek semmijük sincsen, amivel bárányaimat táplálhatnák. Ez lett eltávolodásuk eredménye. Tétlenek voltak, és most is azok. Sohasem az én érdekeimet, hanem a magukét keresték. Pusztaságot teremtettek magukban, és ezt ők is tudják. A pusztaság egyetlen bárányt sem vonz, mindegyik elkószál és elvándorol, mert nincs pásztoruk, aki vigyázna rájuk, szeretné, oltalmazná és táplálná őket.

Sok csodát tettem a világban az idők kezdete óta. Kedvesem, azzal, hogy a világ elveti mennyei műveimet, minden reményetektől megfoszt, és eltávolít titeket tőlem. Haragom ezért fellobban az ilyen pásztorok ellen. Közel van már az idő, amikor egy nagy jel, egy lenyűgöző jel által - felfedem előttük dicsőségemet, hogy megértsék, mekkorát tévedtek. Ezt a jelet azért kapjátok, hogy sokan higgyenek. Imádkozz, mert közel az idő! Imádkozz a béke és a szeretet dicsőséges visszatéréséért!
www.tlig.org/hu/humsg/hum262.html

www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/nihilobstat/

The TLIG prophetic revelations enjoy the Magisterium's Imprimatur and Nihil Obstat – official ecclesiastic seals of approval.

Works of the Seraphic Father St. Francis of Assisi
1883.

archive.org/stream/worksseraphicfa00frangoog#page/n267/mode/2up

archive.org/stream/worksseraphicfa00frangoog#page/n7/mode/2up

Bejegyzés: Miért nem eretnek a pápa?

Jakab.gipsz 2018.03.08. 13:09:16

Inkább építsük újból fel azt a templomot amit a Magyar Nép Eucharisztikus Világkongresszus tiszteletére emelt és azt amit az elmebajos ateista-zsidó filozófia lerombolt.

Talán még sem felesleges hinni és megbízni Isten bölcsességébe, azért mert, mint ahogyan a vörös veszedelem is önmagától omlott össze, a mai viszálykodást is békévé képes szelídíteni az Isteni értelem és bölcselet.

Ti pedig hazai magyar katolikusok, püspök, és papok, ne legyetek kishitűek és hallgattassátok szavaitokat bátran, persze ne abba az értelemben ahogyan Beér András és a többi megtévedt pásztorunk teszi, amikor a globalizmust és ezt a kufár demokráciát élteti.

Bejegyzés: Inkább maradjon el az Eucharisztikus Világkongresszus Magyarországon!

csaba_carmarthen 2018.03.06. 04:15:27

"Tehát az eretnekség jelentése az, hogy egy katolikus, valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságot tagad vagy nem hisz. Ilyen volna például a hiszekegy állításainak, (...) a tagadása.."

Hiszekegy... uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=12

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,

Allitas: Isten mindenható

versus FP:

www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/10/28/359564982/pope-says-god-not-a-magician-with-a-magic-wand

"When we read about Creation in Genesis, we run the risk of imagining God was a magician, with a magic wand able to do everything. But that is not so,"

MEGEGYSZER:

"we run the risk of imagining God (...) able to do everything. But that is not so..."

"abba a veszelybe esunk, hogy ugy kepzeljuk el ISTENT (...) mint Aki MINDENT MEGTEHET. DE EZ NINCS IGY."

Allitas: Isten nem mindenhato

Az idezet ismet a cikkbol:

"eretnekség jelentése az, hogy egy katolikus, valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságot tagad vagy nem hisz. Ilyen volna például a hiszekegy állításainak... a tagadása.."

Bejegyzés: Miért nem eretnek a pápa?