Brandmüller bíboros: Szexuális visszaélés és homoszexualitás a papságban
2018. november 19. írta: Katolikus Válasz

Brandmüller bíboros: Szexuális visszaélés és homoszexualitás a papságban

"Szembenézni a válsággal – a történelem tanulságai."

Az alábbiakban a teológus és egyháztörténész Walter Brandmüller bíboros, a Pápai Történelemtudományi Bizottság nyugalmazott elnökének írását adjuk közre magyarul, teljes terjedelmében, amely eredetileg november 7-én jelent meg német nyelven az osztrák kath.net oldalon.

***

brandmuller.jpgA papság körében, sőt, az amerikai, ausztráliai és európai Egyház vezetői között is szinte járványszerűen terjed a szexuális visszaélés és a homoszexualitás. Ez a tapasztalat alapjaiban rengeti meg korunk Egyházát, sokkoló hatása szinte bénító. Olyan jelenségről van szó, amely, bár régen is előfordult, a mai, rémisztő nagyságrendjében egészen a XX. század közepéig ismeretlen volt. Fel kell tehát tenni azt a kérdést, hogyan juthattunk el idáig.

A választ keresve két tényezőre kell irányítani a figyelmünket: egyrészt a mai, parttalanul liberális társadalomra, másrészt az utóbbi évtizedek erkölcsteológiájára és annak képviselőire. Néhány véleményvezér közülük elhagyta a klasszikus, a természetjogon és a kinyilatkoztatás teológiáján alapuló felfogást és új elméleteket kezdett hirdetni. Autonóm erkölcs, amely az általánosan kötelező normákat nem akarja elismerni, konzekvencializmus, amely egy cselekvés etikai minőségét a következményei alapján ítéli meg, vagy a szituációs etika, amely egy tett jó vagy rossz jellegét az emberi cselekvés mindenkori konkrét körülményeitől teszi függővé – az erkölcsteológia ilyen és ehhez hasonló irányzatait képviselték a professzorok a teológiai szakokon és a papi szemináriumokban, amelyeket természetesen a szexuális erkölcsre is kiterjesztettek. Így lehetett a homoszexualitást is erkölcsileg elfogadhatónak beállítani, s a Szentírás erről alkotott egyértelműen elítélő kijelentéseit korfüggőnek, historikusnak, vagyis meghaladottnak tekinteni.

Ennek hátterében az a már ’klasszikus’ modernista felfogás áll, hogy – az ’evolúció’ sémáját követve – az emberiség egyre magasabb kulturális szint irányába való fejlődésének dinamikája a vallásra és az erkölcsre is érvényes. Eszerint egy már éppen elért, magasabb tudatossági szinten ma már erkölcsileg megengedett az, ami tegnap még tiltott volt. Ismert neveket lehet említeni ezekkel az elméletekkel kapcsolatban, olyanokat is, akik pápai egyetemeken oktattak, de nem mentették fel őket a hivatalukból. Hamarosan látszottak a következmények: papi szemináriumok váltak, különösen az Egyesült Államokban, a homoszexualitás melegágyaivá. Malachi Martin ex-jezsuita írt az így kialakult helyzetről az 1996-ban megjelent The Windswept House című regényében, amely napjainkra megdöbbentő valósággá vált.

E romlottság nyilvánosságra kerülésére a megdöbbent, de ugyanakkor felháborodott katolikus hívek széles fronton reagáltak, mint ezt a különböző világhálós oldalak, stb., meggyőzően bizonyítják. Következményként kezdtek megcsappanni a katolikus hívek alapítványaiból a Vatikán kasszáiba egyébként bőven folyó pénzforrások. Nem a püspökök, hanem a hívek ragadták magukhoz a kezdeményezést. A megszokott bőséges adományok visszatartását jogosnak mondható protestként kell felfogni Rómának a jelenlegi válsághelyzetben tanúsított elégtelen hozzáállásával szemben. S éppen ezzel a magatartással követtek a hívők - valószínűleg tudtukon kívül – egy késő középkori történelmi mintát.

A XI-XII. századi olasz Egyházban ugyanis hasonló helyzet alakult ki. Az első évezred folyamán a jelentős bevételek miatt a pápaság, a püspöki székek, sőt, az egyszerű egyházi hivatalok is egyre vonzóbbá váltak, ezért viták, harcok, sőt pénzügyi alkuk segítségével igyekeztek ezeket megszerezni. Ezt a beteg jelenséget simóniának nevezik Simon mágus nevéről, aki pénzt ígért Péternek azért, hogy megkapja a Szentlélek adományait. Ehhez társult a világi uralkodók igénye arra, hogy beleavatkozzanak a magasabb egyházi hivatalok elosztásába – laikus invesztitúra –, és természetesen számos pap konkubinátusa is.

Még a pápaság is hasonló sorsra jutott: a IX. és X. század folyamán áldozatul esett két római nemesi nemzetség viszályának. Ezek a családok azután – semmitől sem visszariadva - saját fiaikat és rokonaikat helyezték a pápai székbe. Közöttük voltak olyan, nagyon fiatal és erkölcsi tartás nélküli férfiak is, akik Péter utódaként inkább uralkodóként, s nem az Egyház legfőbb pásztoraként viselkedtek.

E fejlemények következtében valamilyen okból kifolyólag a homoszexualitás is oly mértékben elterjedt az Egyházban, hogy 1049-ben Damjáni Szent Péter a frissen megválasztott pápának, IX. Leónak (1049-1054) átnyújtotta a Liber antigomorrhianus című levelét erről az Egyház és sokak lelki üdvét veszélyeztető jelenségről. A traktátus címe a Ter 18 alatt olvasható Szodoma és Gomorra történetére utal, amely városokat Isten a bűneik miatt megsemmisítette. Damjáni Szent Péter valószínűleg hathatós fellépést várt a reformerként ismert pápától a széles körben elterjedt vétekkel szemben. Azt írja: „A homoszexualitás rákfenéje befészkeli magát az Egyház testébe. Vad, őrjöngő bestiaként tombol Krisztus nyájának akoljában olyan vakmerően és olyan fékezhetetlenül, hogy sokak lelki üdvössége a laikusok rabigája alatt nagyobb biztonságban van, mint az Isten szolgálatába való önkéntes belépés után a Sátán zsarnokságának vastörvénye alatt”, amely a klérusban uralkodott.

Rendkívül figyelemre méltó, hogy szinte ugyanabban az időben kezdett kialakulni egy laikus mozgalom, amely nemcsak a klérusban uralkodó erkölcstelenségek, a papok konkubinátusa ellen lépett fel, hanem a világi hatalmasságoknak az egyházi hivatalok megszerzésére irányuló beavatkozása, és e hivatalok kiárusítása ellen is. Hiszen éppen emiatt szüremkedtek be olyan egyének a klérusba, akik nem tudtak és nem is akartak a papi állapotnak megfelelő életet élni. A világi uralkodóknak gyakran fontosabb volt az Egyház javánál az, hogy a püspöki székben a hű vazallusuk üljön.

Ez ellen emelte fel szavát a Pataria nevű széleskörű népi mozgalom, melynek vezetői milánói nemesek voltak, a hívei viszont a népből származtak, és néhány vezetője a papságból is. A patarénusok szorosan együttműködtek a Damjáni Szent Péter körüli reformista csoporttal, majd VII. Gergely pápával, valamint Luccai Anzelm püspökkel, a jelentős egyházjogtudóssal – a későbbi II. Sándor pápával - , és erőszakkal (is) kikövetelték az utóbb VII. Gergelyről elnevezett reform végrehajtását a klérus hűségben megélt cölibátusáért, és a püspökségek erőszakos elfoglalása, valamint a simónia ellen.

Ebben a reformmozgalomban az az érdekes, hogy szinte egyszerre alakult ki Róma magasabb köreiben és a lombardiai széles hívő néprétegekben, válaszként az Egyházban uralkodó tarthatatlan állapotokra.

Ugyanakkor ez az érdekszövetség nem bizonyult tartósnak. Amikor ugyanis ennek következtében a szegénységi mozgalom egyes ágai kialakultak, sokan közülük nem vették át a ferences testvérek hűségét az egyházi hierarchiához, és spontán prédikációikkal kivonták maguk ellen a hierarchia haragját, amely nem értette meg az idők jeleit. A szentségek által megalapozott Egyház elutasítása miatt számos „Krisztus szegénykéje” süllyedt tévedésbe és engedetlenségbe. Megjelentek a szerteágazó eretnek szegénymozgalmak, amelyek nagy részét csak III. Ince pápa előrelátó pasztorális tevékenysége tudta ismét a hivatalos Egyházba integrálni.

Az elmondottakat azért idéztem fel, mert az akkori helyzet néhány jelenségére ma is ráismerhetünk, amikor túlzottan ügybuzgó világi hívek a papok és a püspökök ellen fordulnak. Ez manapság, ugyanúgy, mint régen, konfliktusokhoz vezet egy az intézményrendszerében megmerevedett episzkopátus – a pápai kúriát is beleértve - és a laikus mozgalmak között, akik úgy érzik, hogy az Egyház pásztorai és tanítói, az apostolok utódai elhagyták, sőt, elárulták őket. Nem kevés erőfeszítést fog igénybe venni a klérus és az egyházi hierarchia részéről, hogy a hívek elvesztett bizalmát visszaszerezzék. Igaz, hogy a Hittani Kongregáció kiadott a morálteológiával kapcsolatban néhány dokumentumot, mint pl. 1975-ben a „Persona humana” címűt. Teológiai tévedések miatt két professzort el is tiltottak az oktatói tevékenységének gyakorlásától 1972-ben és 1986-ban, valamint kifogásolták néhány, a szexuális erkölcsről szóló könyv megjelenését. De az igazán jelentős tévtanítók, pl. a jezsuita Josef Fuchs, aki 1954-1982 között a Pápai Gergely Egyetemen oktatott, Bernard Häring, aki a redemptoristák római főiskolájának tanára volt, Franz Böckle, a rendkívül befolyásos bonni morálteológus, vagy a tübingeni Alfons Auer, Róma és a püspökök szeme előtt hinthették el a tévtanítás magjait.

Visszatekintve, érthetetlen a Hittani Kongregáció és a püspökök magatartása ezekkel az esetekkel kapcsolatban. Láttuk jönni a farkast, és csak néztük, hogyan hatol be a nyájba. Noha II. János Pál „Veritatis splendor” című enciklikája - amelyben Joseph Ratzinger szerepét is méltatnunk kell – nagyon világosan lerakta a katolikus erkölcstan alapjait, az továbbra is a teológusok elutasításába ütközött. Talán azért is, mert amikor megjelent, az erkölcsteológiai hanyatlás és szétesés már nagyon előrehaladott állapotban volt.

Bármilyen érthetetlen és sajnálatos az egyházi apparátus kudarca egyrészt, s bármennyire is szükséges és dicséretes a hívek ügybuzgalma másrészt, mindkettőjük hozzáállása és magatartása jelentős veszélyt rejt magában. Ugyanis ha az inkább csak a pénzügyekkel és igazgatással törődő ún. „hivatalos Egyház” fentebb vázolt viselkedése miatt a katolikusok növekvő számban kivonulnak az Egyházból, ezeket a túl öntudatos laikusokat az a veszély fenyegeti, hogy nem veszik figyelembe az Egyház megszentelt voltát, és tiltakozásból evangéliumi keresztény közösségek alapításával letérnek a helyes útról.

Tehát a jelenlegi helyzetben bármennyire is fontos, hogy megértsük, sőt, elismerjük és bátorítsuk azokat az elsősorban észak-amerikai, tudatosan szerveződő hívő csoportosulásokat, akik tiltakoznak a papok, püspökök, sőt, bíborosok szexuális lezüllése ellen, ügyelni kell arra, nehogy figyelmen kívül hagyják a papság szentségén alapuló Egyház konstitutív jelentőségét, és azt, hogy a papok többsége a hivatásához hűséges életet él.

Mindazonáltal a válság leküzdésében éppen a két pólus közti feszültség bizonyulhatna hatékonynak. Gondoljunk csak boldog John Henry Newman-re, aki a hívek tanúságtételének jelentőségét méltatta „in matters of doctrine”, a tantételek dolgában. Amit 1859-ben megfogalmazott, manapság is alkalmazható lenne a „matters of economic” ill. „moral”, az Egyház gazdasági és erkölcsi ügyeire. Különösen azért, mert a püspökök - éppen úgy, mint a IV. század krisztológiai harcaiban – ma sem tesznek semmit. E passzivitásnak a jelenlegi, szexuális visszaélések okozta válságban is valószínűleg az lehet az oka, hogy a püspöki konferenciák struktúrája és apparátusa a kollegialitás és a szinódusi szellemiség ürügyén megnehezíti az egyes püspökök személyes lelkipásztori felelősségének tudatosítását, és az abból fakadó egyéni kezdeményezést.

De minél erősebben érzik a püspökök a hívek erős akaratát és támogatását az Egyház revitalizálására és megújítására, annál könnyebben fognak bele az egyház hiteles reformjának munkájába. A püspökök, papok és hívek együttműködésével a Szentlélek erejéből válhat – és kell is, hogy váljon – korunk válsága egy posztkeresztény társadalom lelki megújulásának, s ezzel együtt újraevangelizációjának kezdetévé.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

apro_marosan_petergabor 2018.11.20. 19:31:23

Sokan azt gondolják, a cölibátus feladása az, ami ezeken a gondokon segít. Nem, a katolikus egyház egyik erejét a világi dolgoktól, családtól, pénztől független, nehezebben zsarolható, megvehető szabad papsága adja. Az ateisták, a liberók, a keresztény ellenesek mindent elkövetnének és követnek is, a katolikus egyház rombolására, lejáratására. Pedig a 2000 éves letisztult kereszténység, melynek legfontosabb képviselője a katolikus egyház hihetetlen küldetést teljesít ebben az elanyagiasodott világban.
Nem kell felülni a folyamatos lejárató propagandának, nem kell besimulni, a keresztény hit kiemelkedett az elavult, idejétmúlt, megrekedt zsidó vallásból, az egyház ellenált az iszlámnak, a kommunizmusnak, a faszmusnak, most ellen kell álljon ismét az iszlámnak, meg a teljesen eltorzult, magából kivetkőzött "liberalizmusnak", a pénznek, s meg kell védje közössége tagjait is, a világ minden pontján!

Gandosz 2018.11.20. 20:12:32

Sajnos valószínűleg sokan lemaradnak a bulvárjellegű címnél, és legyintenek, hogy hát igen, már megint a papok szexuális botrányairól van szó, aminek bulvármédiában jelenléte sokkal gyakoribb, mint maga a jelenség. Pedig jó írás, a megváltozott ideológiai háttér nagyívű bemutatásával:
"Autonóm erkölcs, amely az általánosan kötelező normákat nem akarja elismerni, konzekvencializmus, amely egy cselekvés etikai minőségét a következményei alapján ítéli meg, vagy a szituációs etika, amely egy tett jó vagy rossz jellegét az emberi cselekvés mindenkori konkrét körülményeitől teszi függővé – az erkölcsteológia ilyen és ehhez hasonló irányzatait képviselték a professzorok a teológiai szakokon és a papi szemináriumokban, amelyeket természetesen a szexuális erkölcsre is kiterjesztettek."

hatodikx 2018.11.20. 20:26:23

@apro_marosan_petergabor: Kell, nem kell, ezzel nem lehet a testi vágyakat legyűrni. Ha a tisztelendő , ahogy kilép a templomból streccsben vonuló hölgysereget lát, nehezen áll ellen a vágynak, csak éppen már a falak között csak a maga fajta reverendás társhoz fér hozzá. Igenis meg kell szüntetni a cölibátust, a görög katolikus papok nősülhetnek, és legjobb tuomásunk szerint még egyik sem került ezért a pokolra, de nincs is se ortodox, se görög katolikus parókia pap nélkül.

Jakab.gipsz 2018.11.20. 20:45:10

Tisztel püspök urak és papok !

Ideje lenne ha, elsősorban a katolikusok és nem utolsó sorban a történelmi keresztény egyházaink elöljáróihoz szólok, ha befejeznétek ezt az önmarcangolást, amit a cölibátus és a meleg afférokkal kapcsolatban gyakoroltok.

Kezeljük úgy ezeket a (bűn) ügyeket, úgy mintha csak egy olcsó krimi lenne, és úgy tegyük fel a kérdést, kinek és kiknek az érdeke, a kereszténység egyéb az egész emberi civilizációra gyakorolt érdemei, mellet eltörpülő és marginális kérdések, napirenden tartani.

És most konkrétabban.

Kinek és kiknek áll érdekében, a fehér ember által megteremtett technikailag fejlett, katolikus, protestáns, ortodox, államokat összeugrasztani és pedig olyannyira, hogy az erőforrásaikat eltékozolják.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.20. 21:30:51

@apro_marosan_petergabor: A protestáns egyházakban jóval kevesebb a pedofíliás visszaélés. Tény. Aztán magyarázkodhatsz itt, csak azt mtatod, milyen idióta vagy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.20. 21:31:43

@Jakab.gipsz: Remélem megerőszakolják a gyerekeidet, hiszen ez szerinted marginális kérdés!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.20. 21:32:23

@Jakab.gipsz: A technikailag fejlett államok szekulárisak.

köszi-klán 2018.11.20. 22:18:54

Nagyon fontos lenne - és talán tanulságos is -, hogy a bizonyított eseteknél kivizsgálásra kerüljön: a papi hivatás választásakor volt-e már meglévő "defektusa". Szerintem sokaknak lehetett jó rejtő-foglalkozás, akár meglévő hittel és jó szándékkal, akár félig-meddig tudatosan és rosszra hajló akarattal a nőtlenség ellenére is megbecsültséggel járó papság. Gondoljunk csak a YMCA történetére. Ott is óriási kérdés, hogy szervezetten és tudatosan zajlott-e egy jó keresztény kezdeményezés átformálása.
(Eddigi életem során csak jó papokat ismertem meg közelebbről.)

de let e ... 2018.11.20. 22:21:17

A szexuális tévelygések egyidősek az egyházzal . Most csupán a társadalmi érzékenység lett nagyobb és az igazságvágy , hogy kerüljön börtönbe minden erőszaktevő és a bujtatóik. Azért érdekelne , hogy a gyerekeket molesztáló papok hogyan számolnak el istennel , meg az őket rejtegetők is ?

zizi77 2018.11.20. 22:32:57

@math0: ezerlampasejszakaja.hu/gyermekek-ellen-elkovetett-szexualis-eroszak-es-visszaeles/
Nem a cölibátus miatt lesznek pedofilok. A legtöbb szexuális visszaélés családon belül történik, ahol ez fel sem merül.
Köszi -klánnal értek nagyjából egyet, hogy inkább azért lesznek papok valószínű, mert eleve nem stimmel valami. Szerencsére eddig én is csak jó papokkal találkoztam, akiket a hitük és az elhivatottságuk vezérel. :)

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.20. 22:49:06

@zizi77: a protestáns egyházakban sokkal kevesebb pedofil van. ennyi a tény. az, hogy nem tudsz logikusan következtetni, hanem ragaszkodsz a rögeszmédhez, az nem az én bajom. jellemző a vallásokra.

Alick 2018.11.20. 22:56:58

@apro_marosan_petergabor: "családtól, pénztől független, nehezebben zsarolható, megvehető szabad papsága adja"

Annál jobban zsarolható a zsenge ánuszok túrásával...

"Pedig a 2000 éves letisztult kereszténység"

Annyira nem letisztult, hogy az ateista szellemiség kifejezetten a kereszténység - mint intézmény - hiteltelenségének, korrupciójának megtapasztalásából jött létre. Ez az elutasítás nem annyira egy lehetséges transzcendens lény létezése ellen nyilvánult meg, mint inkább annak állítólagos képviselőivel szembeni ellenérzésekből táplálkozott.

"melynek legfontosabb képviselője a katolikus egyház"

Ezt számos keresztény felekezet joggal kéri ki magának.

Alick 2018.11.20. 22:57:58

@Jakab.gipsz: "a kereszténység egyéb az egész emberi civilizációra gyakorolt érdemei"

Alick 2018.11.20. 23:02:20

@Jakab.gipsz: "a kereszténység egyéb az egész emberi civilizációra gyakorolt érdemei"

Hátrébb az önfényezéssel, mert a nyugati civilizáció inkább a szekuláris alapállást választotta az állítólagos érdemek, a fanatikus vallásosság iránti ácsingózás helyett.

zizi77 2018.11.21. 06:22:46

@math0: eleve lényeges több katolikus pap vagy szerzetes van, mint protestáns lelkész. Az ok-okozati összefûggést látod fordítva. Nem azért lesz pedofil, mert cölibátus van, hanem azért megy papnak, mert eleve bűnös gondolatai vannak, és elsősorban azt gondolja, hogy a tiszta élettel ezt majd kontrollálni tudja, aztán persze megbukik, mert embernek született.
Ezzel együtt, azért a katolikus papok által elkövetett szexuális visszaélések aránya a teljes lakossággal szemben a média által erősen fel van tupírozva. Míg papot egyet sem ismerek/pedig többel is összehozott már a sors/, akitől félteném a gyerekeimet, addig sajnos tanárt igen, aki mellesleg családos. Csakhogy a papoktól azt várja mindenki, hogy feddhetetlen legyen, ezért ekkora szenzáció. Az persze nem okos dolog, hogy eddig az egyház védelmében próbálták eltussolni ezeket az ügyeket, amik azért viszonylag egyszerre robbantak a médiának köszönhetően. Ezek zömében 20-30-40 évvel ezelőtt elkövetett ügyek, míg havi szinten több világi esetről is ír a média, amik most történtek, de azok nem kapnak akkora visszhangot.
Ne a paptól féltsd elsősorban a gyerekedet, akivel leginkább nem is találkozik a kommented hangvételéből ítélve, hanem nagyon nézd meg a környezetedet, mert lényegesen több potenciális veszélyforrás lehet benne olyan emberek személyében, akikről nem is gondolnád!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.21. 07:37:31

@zizi77: "eleve lényeges több katolikus pap vagy szerzetes van, mint protestáns lelkész."

ey hülyeség. a katolikus vallás valamennyivel nagyobb, mint a protestáns, de nem lényegesen, és a papok száma se sokkal nagyobb, mint a lelkészek száma.

kb 400 ezer pap van a ilágon

en.wikipedia.org/wiki/Priest_shortage_in_the_Catholic_Church

csak az USÁ-ban van majd 300 ezer lelkész.

www.statista.com/statistics/245551/number-of-ordained-clergy-serving-us-religious-parishes-by-church/

"Nem azért lesz pedofil, mert cölibátus van, hanem azért megy papnak, mert eleve bűnös gondolatai vannak"

egyrészt ez egy hipotézis, amit nem tudsz igazolni, másrszt idióta vagy. miért nem megy lelkésznek?

" Csakhogy a papoktól azt várja mindenki, hogy feddhetetlen legyen"

Amit a katolikus egyház nagyban táplál is olyan ostobaságokkal, hogy hit nélkül nincs igazi erkölcs, vagy nincs az erkölcsnek igazi alapja. Aztá, amikor a valóságban ezt teszteljük, akkor kiderül, hogy hülyeség.

Gandosz 2018.11.21. 08:03:46

@math0: Hány zsákfalu van és mennyien élnek bennük?
Mennyi a 4 elemit végzettek száma?

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.21. 08:13:45

@Gandosz: hány menekült van, ezek közül hányan erőszakolnak meg nőket? és a nem menekültek között mennyi a nemi erőszakok aránya? (legalább ugyanannyi).

Gandosz 2018.11.21. 08:19:52

@math0: Szerinted csak a zsákfalvakban élők szavaztak a Fideszre. Elárulom, zsákfalvakban a magyar népesség 2%-a lakik.
Szerinted csak 4 elemivel szavaztak a Fideszre. Elárulom, 8 befejezett osztálynál a magyar felnőtt lakosság 1,2%-ának van kisebb végzettsége. Te közéjük tartozol.

Atomic Warning 2018.11.21. 09:21:46

Már a legelső bekezdésben is hazudik. A papok és egyházi vezetők mindig minden téren visszaéltek a hatalmukkal. Nem azóta vannak visszaélések amióta kiderülnek vagy egyáltalán szólni mernek ellene, hanem mindig is voltak, csak vagy nem derültek ki, vagy nem mertek szólni. A jelenlegi helyzet a következő:

- az egyházak titkolják, és ha ki is derül akadályozzák az igazságszolgáltatást. Régen is ezt csinálták.
- ha valamelyik egyházi vezető mégis megbukik név szerint, az nem olyan bánásmódban részesül, mint akárki más részesülne hasonló esetben, nem megy börtönbe, meg semmi. Maximum elveszti a munkáját, de még az sem biztos.

Ezek miatt képmutató és hazug az egyházak összes terelése erőszak és pedofília ügyébe, konkrétan hazudnak a témát illetően.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.21. 17:29:14

@Gandosz: szerintetek a menekültek nőket erőszakolnak meg. a menekültek körében nem nagyobb az erőszakolók aránya, mint a teljes népességben.

apro_marosan_petergabor 2018.11.22. 17:14:31

@hatodikx: A Görög-Katolikus egyház - minden tiszteletem ellenére - marginális.

apro_marosan_petergabor 2018.11.22. 17:18:15

@math0: Nemigen fogtad fel, miről beszélek, nem baj talán tudsz még tanulni. A protestánsok által lakott USA területén kiirtották az indiánokat - Dél Amerikában (katolikus dominancia) vígan élnek az indiánok, fehérek, négerek, illetve minden kombinációjuk a katolikus szeretet alapúság, a tolerancia miatt.

apro_marosan_petergabor 2018.11.22. 17:21:11

@Alick: Rövidlátó, metafizikus közelítés - egy torz, elfogult, általában ateista vagy még rosszabb kéz vezérelte nagyítón keresztül...

hatodikx 2018.11.22. 17:51:34

@apro_marosan_petergabor: De bűnös-e a görög katolikus pap, mert megnősül? Nem, még a pápa szerint sem (t.i. a gr.kat. egyház feje szintén a pápa). Akkor miért bűn a r.kat. pap számára a szex és a nősülés?

apro_marosan_petergabor 2018.11.22. 18:16:52

@hatodikx: Szó nincs itt bűnről, ahogy szokták mondani - ha nem érted, ugorj vissza a start mezőre és újból dobhtasz: azaz olvad el az első hozzászólásomat. A cölibátusnak a papok, az egyház függetlensége érdekében van jelentősége. Nem irányíthatja őket egy feleség, egy család, vagy nem zsarolhatják (pl. a kommunisták, az ÁVÓ őket velük - nem is tudtak Mindszentyvel mit kezdeni...). Nyilván ennek vannak káros következményei - de az eredő, a 2000 éve működő római katolikus egyház másfél milliárd hívővel. Na most ez rendkívül fáj minden ellenzőnek, ellenségnek (iszlám, marxisták, ateisták, szabadkőművesek, liberók stb.) s szeretnék megtörni , jelentőségét csökkenteni ennek az egyháznak - amelynek értékei 2000 éve ugyan azok, s nem relatívek (ha közben az egyháznak - de nem az alap tanításoknak - voltak is néha részbeni megbicsaklásai).
Ezért a homoszexuális - pedofil vádakat igyekeznek állandóan felnagyítani, műsoron tartani, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást a RK egyházra, hogy szüntesse meg a cölibátust, amellyel a RK egyház függetlenségét, erejét, s jelentőségét vesztené fokozatosan.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.22. 18:44:29

@apro_marosan_petergabor:

Te nem fogtad fel, amit én írtam, és mellébeszélsz, ráadásul ostobán. Nem azt állítottam, hogy a protestáns vallás általában jobb vallás, mint a katolikus. Ateistaként ugyan mi a faszodnak mondanék ilyet?!

Amit állítottam, hogy a protestánsoknál kevesebb a pedofil eset, mint a katolikusoknál, arányaiban is kevesebb, és ennek oka a protestáns és katolikus egyház közötti különbség kell, hogy legyen. Na most, melyik az a különbség, aminek köze lehet a pedofíliához? Erre 80-as IQ-val rá tudsz jönni. A cölibátus. A többi különbséget nehéz összehozni a pedofíliával.

Az indiánoknak meg kurvára semmi köze a kérdéshez, te idióta barom, mert azoknak sincs közük a pedofíliához.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.22. 18:47:53

@apro_marosan_petergabor: " A cölibátusnak a papok, az egyház függetlensége érdekében van jelentősége. Nem irányíthatja őket egy feleség, egy család, vagy nem zsarolhatják (pl. a kommunisták, az ÁVÓ őket velük - nem is tudtak Mindszentyvel mit kezdeni...). "

Nagyon jól tudjuk, hogy nem ez az igazi ok, hanem az, hogy a papoknak a cölibátus esetén általában nem lehetett örököse, így a papok nem halmoztak fel akkora vagyont, és hatalmat, és így a pápa egyedüli diktátor volt a katolikus vallásban a középkorban. Ez a cölibátus valódi mozgatórugója a katolicizmusban. Vatikán teljhatalma, aminek nem alakul ki konkurenciája valamely országban.

Ennyit sem tudsz,t e ostoba hívő?!

hatodikx 2018.11.22. 18:55:01

@apro_marosan_petergabor: Azért tegyünk különbséget az egyház mint intézmény és a vallás mint hit között. Te az intézményt véded, de ha így is nézzük, a cölibátus miatt mind több r.kat.parókia marad pap nélkül. Nem a levegőbe beszélek,
pl. Győr mellett 5 r.k. egyenként 2000 lélekszámú parókiának van egy papja. Normális ez ?A g.kat-nál és reformátusoknál, átlagban 500 lélekre jut egy pap (ezért lehetnek ők "lelkészek").

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.22. 19:42:59

@apro_marosan_petergabor: "A cölibátusnak a papok, az egyház függetlensége érdekében van jelentősége. Nem irányíthatja őket egy feleség, egy család, vagy nem zsarolhatják (pl. a kommunisták, az ÁVÓ őket velük - nem is tudtak Mindszentyvel mit kezdeni...). "

Ebbe is nagyon beletenyereltél. Magyarországon a létező szocializmus alatt a kommunisták úgy hálózták be a katolikus egyházat a besúgó rendszerükbe, hogy csak na.

Ebben még jobban segítette őket a katolikus egyház másik faszsága, a gyónás. Ezzel ugyanis a katolikus egyház készen szállította a kommunistáknak a besúgó-hálózatot.

És ismétlem, nehog ymegint félremenj, nem azt mondom, hogy a protestáns egyház jobb, annak is vannak negatív oldalai. A katolikus egyháznak a cölibátus és a gyónás mindenképpen negatív oldala, ami hozzájárul ahhoz, hogy mekkora fasz egyház a katolikus.

apro_marosan_petergabor 2018.11.22. 20:04:57

math0:
stílusod, hőzöngésed mutatja, hová tartozol. Érveid tipikus vulgár marxista-materialista alapuak, felesleges veled vitatkozni, egyszerüen nem számítasz.

apro_marosan_petergabor 2018.11.22. 20:12:04

@hatodikx:
Igen, ez egy probléma, a mai felgyorsult, médiával, anyagi jóléttel, internettel átszőtt világban a papi, némileg elszigetelt életmód vesztett a vonzerejéból. Annál jobban tisztelem azokat, akik mégis felvállalják a katolikus papi hivatást.
Nem a papok száma, inkább minősége, elhivatottságuk, felkészültségük, hitük számít. Általában a keresztény hitnek, s egyháznak óriási az ereje. Pl. a bolsevik rendszer majd nullára irtotta a Szovjetunióban az egyházat, vallást (látszólag - az emberek szívéből nem tudta kiirtani), a moszkvai Megváltó Krisztus óriási székesegyházat felrobbantották 1931-ben (Sztalin). 70 év kommunizmus, egyház üldözés után a hívők adományaiból! - újra felépítették!
Meg fogják oldani ezt a kérdést is.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.22. 21:14:06

@apro_marosan_petergabor: amikor a hülye kereszténynek nincs igaza, elfogytak az érvei, akkor elkezd a stíluson vitatkozni. marxista a jó édes kurva anyád, te idióta keresztény! fasznak hazudozol!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.22. 21:16:45

@apro_marosan_petergabor: egyre több az ateista, egyre kevesebb a keresztény. ti nem számítotok. ki fogtok halni, mint a neandervölygiek, meg a Zeusz hívők.

Imre Zakarias 2018.11.23. 13:51:58

@hatodikx: Barátom. Ne vedd rossz néven, de megnyilatkozásod igazolja, halvány fogalmad sincs az igazi "lelki élet" lényegéről, még kevésbé a "papi hivatásról", és sajnos nagyon sokan vagytok, akik számára a kereszténység csak külső MÁZ. A testi vágyakat igenis nagyon lehet ellenőrzés alatt tartani megfelelő eszközökkel, böjt, virrasztás, rendszeres és nívós imaélet, lelkigyakorlatok stb, hogy egy pár példával is igazoljam, de a kulcsot nem mindenki kapja kézhez, csak akiknek "megadatik" ajándékul Istentől. Sajnos ezt az utóbbi években sokan figyelmen kívül hagyták, sőt mellőzték, és a papságot is egyesek jó szakmaként értelmezték, és ebben nagyon "ludasok" mindazon "híres teológusok" akik az észnek, okoskodásnak nagyobb jelentőséget tulajdonítottak mint a hitnek, hagyománynak és kinyilatkoztatásnak. Elsősorban itt a gyökere és a forrása az esetek többségének, de mostanra már ezeknek "csillaga leáldozóban" van, úgyszintén a "papírforma kereszténységnek" is. Pontosabban fogalmazva elérkeztünk ahhoz a határvonalhoz az időben (2013. 03. 13.), amikor többé nem cseresznyézhetünk "egy tálból" azokkal akiknek a kereszténység, egyház csupán "szolgáltató hivatal", kereszteléskor, esküvőn, temetéskor, vagy esetlég ünnepek alkalmával.
Pár kérdéssel búcsúzom: elolvastad legalább egyszer, figyelmesen a teljes SZENTÍRÁST? Hát a Katolikus Egyház Katekizmusát? Hiszed, hogy a lelked HALHATATLAN, és fizikai tested halála után vagy a Pokol vagy a Mennyország a VÉGÁLLOMÁS, örökre? (Mellékesen figyelmeztetlek, vigyázz nagyon, mert a REINKARNÁCIÓ az ördögök legbiztosabb csapdája amelyet a "modern kor" nemzedékének felkínálnak és legtöbb áldozatukat beseperik a Pokolba).

Imre Zakarias 2018.11.23. 15:46:30

@hatodikx: Barátom. A tőlem telhető legpontosabb választ megadom kérdésedre! Azért BŰN a római katolikus pap számára a szex, valamint a nősülés mert: - a római katolikus egyházban csak a CÖLIBÁTUS tudatos felvállalásával nyílik meg a szeminárium kapuja a "jelöltek" számára. A hat év alatt ez szintén "kritérium", és az egyházi rend tudatos felvevésével, konkrétan "esküvel" kötelezi el magát EGY FELNŐTT SZEMÉLY MESTERE, JÉZUS KRISZTUS KÖVETÉSÉRE! Világos, hogy ebben csak az tud megmaradni aki a természetfeletti kegyel-forrásra rácsatlakozik, és rajta is marad fizikai haláláig, mert csak emberileg LEHETETLEN.
Úgyszintén bűn, minden katolikus fiatal lány vagy fiú esetében a házasság előtti nemi élet, sőt még családosok számára is a HŰTLENSÉG, vagyis ha más férfival, vagy nővel szexel, HÁZASSÁG-TÖRÉSNEK minősül. (sőt minden emberre érvényes a Tíz Parancsolat, mivel ugyanaz a TEREMTŐNK, de a bűn megitélése "enyhébb" azok számára, akiknek nincs kinyilatkoztatva) A tízparancsolat érvénybe van minden keresztény számára, még akkor is ha máma csak a "fehér hollók" tartják be Isten dicsőségére, vagy a felekezetek többsége elferdítette.
Jól jegyezzétek meg, semmi köze a papi cölibátusnak ahhoz, amiket össze hordtatok. Sem a vagyonnal kapcsolatosan sem a hatalommal. Sőt, nekünk, laikusoknak is ha valóban igazi katolikusok vagyunk szikla-szilárdan ki kell tartanunk hitünkben még életünk feláldozása, vagy minden vagyonunktól megfosztva is. Ami ezen aluli, az KARIKATÚRÁJA A KERESZTÉNYÉGNEK. A hiteles katolikus minden korban és körülmények között - állapotának megfelelően - KRISZTUS-KÖVETŐ maradt, vállalta nevét és arcát, ez volt és maradt TANÚSÁGTÉTELE, hittel, szóban és cselekedettel. Akik valóban találkoztak az Igazsággal, befogadták, rátaláltak az Útra is és rajta haladva az Élet forrását is megtalálták, és újjá születve már nem félnek azoktól akik csak a testet tudják megölni.
Azok a "szerencsétlen" egyházi szolgák akik fajtalanságra vetemedtek, mindenkinél "nyomorultabbak". Sajnos az ördög gúnyt űzött belőlük, mert balgáknak bizonyultak, azt hitték "őkeme" csak mesefigura.

Imre Zakarias 2018.11.23. 17:27:27

@math0: Barátom. Először is nagyon kérlek, gyakrabban moss ne csak fogat, szájat is, lehetőleg reggel este. Másodsorban csak részben van igazad, hogy nagyon sokan vagytok. Gondolom te is tisztában vagy azzal, hogy általában a mennyiség és a minőség fordítottan arányos. Amiből nagyon sok van, bő a választék, az általában nagyon gyenge minőségű is. Na mármost, ha röviden, tömören megvizsgáljuk álláspontodat, azonosulsz az ATEISTA világnézetet valókkal, terjesztőkkel, mert ebben nőttél fel, emlőjükből táplálkozva. (egyébként mi is kényszerből). Ők az utóbbi száz évben annak ellenére, hogy a "pálya" teljesen a rendelkezésetekre volt bocsájtva, az egyesség szerint amelyet a mi főnökünk - Jézus Krisztus és a tiétek - Sátán kötöttek. Engedélyt kért, szabad kezet, hogy száz évig próbára tegye a Katolikus Egyházat. (mert a többiekkel mindig úgy játszik, mint macska az egérrel). Nagyon silányul teljesítettetek, sőt javunkra dolgoztatok azzal, hogy megrostáltatok. Igaz, számbelileg megfogyatkoztunk, de akik maradtunk és a próbát kiálltuk igazi "kovászokká", "fáklyákká" alakított a kegyelem ereje. Hamarosan a világ ámulni fog a csodán, ami bekövetkezik mindenki szeme láttára, sőt bensőleg is része lesz benne minden egyes embernek, ha akarja, ha nem. És még egy lényeges különbség, a ti főnökötök a legkiválóbb angyal volt, elbukott lázadása miatt, de csak egy TEREMTMÉNY. Főnök maradt, királysága is van, a Pokolba.
Történelmi áttekintésként, mivel ragaszkodsz az érvekhez. ATEISTA birodalom létrehozása a Földön engedélyezve: 1917. 11. 07. Tömték a fejünkbe, Nagy Októberi Szocialista Forradalom formájában, ideológiáját kötelezően óvodától, iskolán át minden szinten és formában. Párhuzamosan tűzzel vassal irtották a hívőket, különösen a papokat, szerzeteseket. A Bibliában a nagy Vörös Sárkány kifejezéseként szerepel, Jelenések könyve 12 és 13 fejezetei. 1989-es események a tengerből feljövő vadállat színre lépésének forgató könyve. XVI. Benedek pápánk lemondásra kényszerítésének megvalósítása által a szárazföldi vadállat "embere" is elfoglalta posztját. Tulajdonképpen mindezek az "események" a lelki háború kivetítődései, csak sokan nem tudják, hogy mi is történik a színfalak mögött.
Nagyképű kijelentésed miatt, majd a maga idejében nagyon megszégyenülsz, de esélyt fogsz kapni az "üdvösségre".

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.11.23. 19:58:43

Kár volt ennyire hosszan leírnod ezt a sok idiótaságot, amiben egyetlen érv sincs. Én nem vagyok hülye. Engem nem fogsz azzal meggyőzni, hogy mit álmodtál, és közben melyik bilibe lógott a kezed. A hozzászólásodban egyetlen olyan tény sem szerepel, ami érv lehetne.

Imre Zakarias 2018.11.23. 22:59:30

@math0: Rendben, barátom. Nem vagy hülye, csak a hazugság királya által csapdába lettél ejtve, szemüveget kaptál cégétől, hogy rajta keresztül lásd, értelmezd a világot. Ellenőrizd és megtalálod a védjegye: Made Satana. Születtünk, meg is fogunk halni. Mit gondolsz, testeddel együtt a tudatod, lelked is megsemmisül? Ha komolyan érdekel, legalább most le ellenőrzöd azáltal, hogy tájékozódhatsz megtörtént esetek által. Dr. Gloria Polo Ortiz tanúságát ajánlhatom ízelítőként, mivel hitelessége százszázalékos. Könyvben is megtalálható tanúságtétele magyarul, címe: Akit villámcsapás ért. De közelebbit is ajánlhatok, "halott volt 13 órán át", itten Erdélyben, mégpedig az "aranykorszakban", egy román ember, Barnitiu Gavril. A többi rád tartozik. Mi imádkozunk minden jó-szándékú emberért akik az ördögök karmai között "sínylődnek" és nincs fogalmuk róla, hogy felismerjék állapotukat és elfogadva a hitet, megváltást üdvözüljenek. Egy utolsó esélyt majd világszinten kaptok a Nagy figyelmeztetés bekövetkezésekor. És még egy lényeges "infó", tulajdonképen az UFÓ és földön kívüli civilizációs mánia is az ördögök trükkje. Ők, természet-feletti lényekként magasabb intelligenciával és ismeretekkel rendelkeznek, de csak TEREMTMÉNYEK. Az "idők jelei" honlapon megtalálod a bizonyítékot. Ezzel részemről a "párbeszéd" lezárva.

kritizator 2018.11.25. 16:21:08

@Imre Zakarias: .2013. 03. 13

Ez milyen dátum, mérföldkő?

Imre Zakarias 2018.11.26. 18:05:21

@kritizator: Ha gyakorló katolikus vagy, illik tudni, nemcsak "kritizálni". Sőt szolgálok még pár dátummal: Jelenések könyve 12 fejezet első vers, beteljesült 1917 október 13-án, hetven ezer ember volt a szemtanúja - Fatimába. A harmadik vers beteljesült pár hét múlva a "bolsevik" un forradalommal. A negyedik szintén, azzal, hogy a "klérus" egyharmadát likvidálták. Mégpedig a "legjavát", majdnem. Egyharmadát sikerült megfélemlíteniük és így maguk mellé állítani, legalább szekértolóikként, békepapok. Csak az egyharmad maradt hűséges oszlopa az Egyháznak. Máma csak maradékká zsugorodott a hiteles katolikusok száma, minden helyiségbe.
Hetvenkét év elteltével, '89-ben "felbukkant a tengerből egy vadállat", jelenések 13, 1-2. Amit nekünk "rendszer-váltásként" tálaltak tulajdonképpen "a sárkány neki adta erejét és trónját, nagy hatalmával együtt". Az elvtársak átvedlettek URAKKÁ. "Az a mérföldkő" a Vatikánnal kapcsolatos, színre lépett a Hamis Próféta, vagyis beteljesült a Jelenések 13, 11 "egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy ordított, mint a sárkány!" Ide tartoznak elsősorban mindazok az egyházi személyek, akik papok, püspökök, sőt bíborosok, de csak egy remek szakma számukra a "reverenda", vagy a papi palást, lásd Tőkés László és Sógor Csaba esetei. A hívek pedig, akiknek isten, hit és Egyház csak formaság. A többi a közeljövőben berobban, egyik pillanatról a másikra, vagyis kb tíz éven belül az emberiség történelme lezárul, tűz-által. Új korszak küszöbén vagyunk, benne van a Szentírásban. Vedd és olvasd, imádkozz, tarts bűnbánatot, és kérd Jézus Krisztust, hogy nyissa meg szemeidet, füledet de főleg szívedet. Bálványaidtól meg kell szabadulnod sürgősen. Apropó, még lesz egy dátum, a jelek szerint egy éven belül, amikor az Antikrisztus is fellépik a "kataklizma" után.

kritizator 2018.11.27. 13:08:31

@Imre Zakarias: Nem kritizáltam, kérdeztem: választ nem kaptam.
Tehát milyen dátum ez?

kritizator 2018.11.27. 18:33:19

@kritizator: közben rajottem, mert tőled úgy sem kaptam volna világos választ :)

Imre Zakarias 2018.11.27. 19:37:23

@kritizator: Ellenőrizd, hogy valóban rájöttél? Szentatyánkat lemondásra kényszerítették, de továbbra is Ő a hiteles pápája az Igaz Egyháznak! A "dátum" amikor nemcsak a világot, hanem még a katolikusok többségét is "megvezették", konkrétan a RKE vezetését átvették a SZABADKŐMŰVESEK, éppen belülről, az egyházi szabadkőművesség közreműködésével. A Hamis Egyház azóta valóság, akik Ferenccel maradnak a Pokolba tartó vonaton utaznak. Ezt szépen kifejtette már valaki. Én csak vissza igazolom feléje, "brávó Tesó". A második eljövetel eseményei előrehaladott "stádiumba" vannak, Ferenc pápa az Ők emberük. Most papok papok ellen, püspökök püspökök ellen és hívek hívek ellen fognak állást foglalni. Szőkefalván Szűzanyánk világosan kijelentette az ötödik titokban: "az Egyház mérlegre kerül, a papok (egyházi személyek és híveik is) tévelyegni fognak, átölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet". Számunkra elkezdődik minden idők legádázabb "üldözése". Ez a közeljövőnk, készülni a vértanúságra, Fatima 3. titka kibontakozik a Nagy figyelmeztetés után. Isten áldjon!

kritizator 2018.11.30. 08:03:01

@Imre Zakarias:
"Ellenőrizd, hogy valóban rájöttél? "

Mondom eszembe jutott, miről beszélsz.

"Szentatyánkat lemondásra kényszerítették"

hát ez durva lenne, ha így lenne: de ő mért nem szólal(t) fel ez ellen?

"konkrétan a RKE vezetését átvették a SZABADKŐMŰVESEK, éppen belülről, az egyházi szabadkőművesség közreműködésével. "

ilyen már többször volt a múltban, mégis él az egyház

"Most papok papok ellen, püspökök püspökök ellen és hívek hívek ellen fognak állást foglalni. "

ilyen is volt már az egyháztörténelemben mégis itt vagyunk.

Na én befejeztem, kiszálltam ebből.

apro_marosan_petergabor 2018.12.03. 06:25:13

Ferenc pápa végre helyén kezeli a kérdést, azt is mondhatnánk kezd megjönni az esze - s deklarálja ezekben akérdésekben nincs helye a liberalizmusnak. A cölibátus fontosságát aláhúzta... (nyilvánvalóan belátta, hogy ezeken a réseken keresztül(is) akarják szétverni a római katolikus egyházat...)

"...A pápa az interjúban beszélt a homoszexualitásról, ami szerinte egy általános dolog, és a klérusnak jobban oda kellene figyelnie a c ö l i b á t u s m e g t a r t á s á r a , valamint az egyháznak kell, hogy legyen elvárása azokkal szemben, akik a papi hivatást választják.... "

A homoszexualitás kérdése nagyon komoly és aggasztó kérdés. Emberileg és lelkileg is érettnek kell lennie azoknak, akik ezt a hivatást választják. Éppen ezért az egyház fontosnak tartja, hogy akik ezzel az eredendő hajlammal rendelkeznek, azokat a lelkészség ne szentelje fel...."

Imre Zakarias 2018.12.07. 16:53:39

@apro_marosan_petergabor: Kedves Barátom. Sajnos sokan vagytok még katolikusok, akik a FÁTÓL nem látjátok az ERDŐT. Bergoglio a "szárazföldi vadállat" (Jel 13, 11) legzseniálisabb képviselője, a legveszedelmesebb FARKAS bárány bőrben. Ha szorul a hurok, nagyszerűen kivágja magát, nemhiába "jezsuita". De azzal, hogy kb 80-90 százalékban igazságot hirdet azért, hogy a "halálos mérget" be tudja csempészni az Egyház lelki eledelébe, nem ajánlatos bedőlni neki. Számunkra már kezdettől fogva világos volt, hogy ki ő, és kiket képvisel, sőt, nem véletlen, hogy már nyolc évvel hamarabb is "második" befutóként szerepelt. Hogy a mindkét KONKLÁVÉN - '05 és '13 - részt vevő bíborosok miért sétáltak bele a CSAPDÁBA a "másodikon"? Először, mert a nyolc év alatt "egyesek kiestek" - korhatár, a helyüket a "kettesek" már az Ő embereik foglalták el, és leglényegesebb, hogy Isten megengedte EZT A PRÓBATÉTELT az utolsó időkben, amint idejében meg volt "jövendölve". Akit komolyabban érdekel ellenőrizze. Egyébként már az első Nagycsütörtöki lábmosásával is bemutatkozott. Nem szükséges nagyon jártasnak lenni az ELMÉLKEDÉSBEN ahhoz, hogy az egyszerű hívő is rájöjjön a bődületes különbségre a két lábmosást illetően. Az elsőn csak a "tanítványok" elitje vett részt - az Evangéliumok tanúsága szerint - és a lényeg nemcsak az "alázaton" "szolgálaton" volt, hanem a "tisztaságon" is. Péter akkori magatartása számunkra MÁMA FÉNYCSÓVA! "Ti már tiszták vagytok a tanítás által amit el-befogadtatok". Korunkban éppen ezen utóbbival van nagy "gubanc", minden szinten, fejtől-farokig. De a legocsmányabb kicsúfolását Urunk ezen tettének, tanításának "Ferenc pápa" vagyis a Hamis Próféta saját főnökének - Lucifernek - példájára a saját áldozatai közül választotta. Mert a "börtön tőtelékek" tetteik méltó és megérdemelt "bérét" kapták, és annak a tisztaságnak amellyel a tanítványok rendelkeztek, az árulót kivéve, teljesen az ELLENKEZŐJE! Csúcsa a mohamedán "kiváltságos" a tizenkettő közt. Kevesen tudják és ismerték fel azt, hogy az "iszlám vallást" Lucifer hozta létre a kereszténység elpusztítására. Mohamed nem ismerte fel, hogy az ő hírhozó angyala és a Szűzanya hírhozó angyala két ellentétes Úrnak a "követe". Ezt még máma is nagyon sokan MELLŐZIK! Vesztükre! Igazolom a Szentírásból, János apostol állítja, mindenki, aki TAGADJA, hogy Jézus Krisztus ISTEN, az Antikrisztus. Korunkban Gobbi atyán keresztül maga a Szűzanya üzenetében kijelenti Kr. u. 666-ra utalva: "ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus az ISZLÁM jelenségén keresztül mutatkozik, (munkálkodik), amely egyenesen TAGADJA a SZENTHÁROMSÁG titkát és Krisztus Urunk ISTENSÉGÉT". Mellékesen megjegyzem, Bibliával a kezükbe a Jehova tanúi is ugyanezt szajkózzák. (Kék könyv, 1996-os 2. kiadás. Elhangzott 1989. 06. 17.) A teljes áttekinthetőség miatt közlöm tovább, tömören, 1332-es évvel belépett az emberiség abban a történelmi időszakban amikor: "filozófusok jelentek meg, akik a TUDOMÁNYNAK kizárólagos értéket kezdtek tulajdonítani, és később az ÉRTELEMNEK is". Eredmény? "Hogy az Igazság egyetlen ismertető jele CSAK AZ EMBERI ÉRTELEM" lett. "Megszülettek a nagy FILOZÓFIAI TÉVEDÉSEK, amelyek századokon át mind a mai napig fennállnak". És szedik áldozataikat nemzedékről-nemzedékre a Pokol számára.
"Az Antikrisztus munkája, az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet sorozatos alapítása volt, amelyeket fokozatosan az ISTEN IGÉJÉBE VETETT IGAZ HIT széleskörű elvetésére vezetett.
1998-as évvel kezdve: "a szabadkőművesség (tengeri vadállat), az egyházi szabadkőművesség (szárazföldi vadállat), segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt akar alkotni és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére! Hamis Krisztust és Hamis Egyházat. A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a Hamis Krisztust és a Hamis Egyházat". Amelyet a Hamis Próféta vezet a Szent Márta házból már majdnem hat éve. Most következik a "csattanó". "Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, maga az ANTIKRISZTUS"! (ugyanabban az üzenetben).
Tehát hamarosan elkezdődik az UTOLSÓ FELVONÁS, és mindannyian vizsgázunk az Élet vagy a Halál tételeiből, ki mit vetett, learatja. Kibúvók nélkül. Ezt az ADVENTI időt nagyon ajánlatos jól kihasználni, mert hamarosan Vőlegény (OLTÁRISZENTSÉG) nélkül maradunk, az "AKADÁLYT" elhárítják, megváltoztatják az ÁTVÁLTOZTATÁS szavait a SZENTMISÉBEN, hogy érkezhessen a hamis "béke embere". Ne feledjük, az Igazságot, az idők jeleit, eseményeit máma felismerni és elfogadni NAGYON NEHÉZ sokak számára. Így volt az első eljövetelkor, és most a második, dicsőséges eljövetelkor sincs másképp. De ha már szívünk "trónján Ő az ÚR", a mostani ADVENT a dicsőségesnek "elővételezése".

apro_marosan_petergabor 2018.12.11. 08:03:22

@Imre Zakarias:
Nem teológiai "homályosításokról" írtam, rendkívül egyszerű és logikai és szervezeti dolgokról.
A római katolikus egyház egységének és vezető szerepének fenntartásához szükséges a papság, az egyház függetlenségének fenntartása, ehhez cölibátusra és tiszta (homoszexualitás és egyéb aberrációktól mentes) papságra van szükség. Ezt Ferenc pápa kissé későn, de felismerte, és deklarálta. Elődje XIII. Benedek (Ratzinger bíboros) ennek a határozott elvnek a birtokában volt, lépett is többet, hozzákezdett - csak nem volt ereje a harcot folytatva megvívni - és hagyta magát lemondatni.
A 2000 éve kristálytiszta szép és nemes keresztényi elveket csak egy erős, tiszta római katolikus egyház tudja tovább vinni és hitelesen terjeszteni (lásd fentebb) és megvédeni minden külső támadástól ami az aktuális világi életben éri az egyes korokban...
Reméljük Ferenc pápa vissza kanyarodik teljesen arra az útra, melyre a római katolikus egyháznak szüksége van.

Gratia Copiosa 2018.12.11. 23:47:06

Jo olvasni Brandmuller biborost. Felulrol nezve a teologiai es filozofiai harcmezot, vagy inkabb csatateret, eloszor is azt latom, hogy a nehez bombazo, Ratzinger biboros szemelyesen, illetve hivatalosan nincs jelen. Harom evtizedig jo kezekben voltunk. Meg Ii. Janos Pal is azt mondta, ha valamit kerdeztek tole: Igen, de mit szol ehhez Ratzinger biboros? Lehet csak legenda, de van igazsagtartalma. Ma nincs hivatalban levo fix pont, teologiai tekintely a Vatikanban. A Lyoni zsinat alatt halt meg Szent Bonaventura. X. Gergely papa azt mondta a temetesen: Ledolt az Egyhaz oszlopa! Igen, vannak aldott periodusok a egyhazban, amikor van mihez nyulnia a Kegyelemnek, mert jo, kezdettol egyuttmukodo anyag all rendelkezesre. Ilyen anyag es ertelmi kepesseg, szilard hit es huseg a kegyelem kezeben Joseph Ratzinger, XVI. Benedek papa. Gratia supponit naturam et perficit eam. Chesterton azt mondja, a szerzetesrendek kozotti teologiai acsarkodas miatt tul keson ult ossze a Tridenti zsinat, es ez okozta az egyhazszakadast. Igen ez is. Bonaventura sem viragos teologiai mezokon jarkalt, hanem hiany es ellentetek kozott vagott csapadt, utat. A tudomanyos es technikai forradalom tette lehetove, hogy mi laikusok tudjunk a mai csatarozasokrol, azzal a valtozassal, hogy mi is alanyai lettunk ezeknek. Nekunk is felelossegunk van. Nem az a felelossegunk, hogy mindenbe beleszoljunk, kovetelozzunk es dirigaljunk, hanem biztosan alljunk a katolikus hitben a megdicsoult a tusztitituzben elo szentekkel es a harcolo, a katolikus hitben es hitert harcolo es uldozott hivekkel. Ima, tanulas ( a hit es Biblia, tradicio ismeret), a szepseg megorzese, apolasa, a tisztelet es a hala erzuletevel.

apro_marosan_petergabor 2018.12.17. 07:28:32

Nos. tévedtem.
Bár Ferenc pápa eljutott odáig, hogy aláhúzza a cölibátus fontosságát a római katolikus egyház függetlensgének érdekében, és erőteljesebben akarja a homoszexuéalitástól megtisztítani - más kérdésekben liberális megbízást teljesít, vagy tévúton jár. Méltatta az ENSZ határok lebontását célzó paktumát, ezzel jelezve:
- vagy nem érti mekkora veszély fenyegeti ezzel Európát, a kereszténység központját, aminek azért egyéb orvoslni való bajai is vannak
- vagy pedig ki tudja miért egyetért az iszlám bevándorlás Európára szabadításával - sőt, támogatja
Reméljük előbb - utóbb ebben a kérdésben is megvilágosodik, s helyes útra tereli az Isten.
süti beállítások módosítása