"Szentatya, bizonyítékom van McCarrick bíboros homoszexualitására!" - Richard Sipe 2008-as levele XVI. Benedek pápának
2018. október 30. írta: Katolikus Válasz

"Szentatya, bizonyítékom van McCarrick bíboros homoszexualitására!" - Richard Sipe 2008-as levele XVI. Benedek pápának

A McCarrick-Viganò ügy egy lényeges eleme, először magyarul.

Az Egyesült Államok 2011 és 2016 között pápai nunciusaként szolgáló Carlo Maria Viganò érsek leleplező vallomásaiban többször is szó esik Richard Sipe egy 2008 áprilisában kelt nyílt leveléről, amelyben az egyházi szakember XVI. Benedek pápa figyelmét próbálta meg felhívni az amerikai papi visszaélési botrányok egy rendszerszintű okára: az Egyesült Államok katolikus egyházán belül kiépült homoszexuális hálózatra. Sipe ugyanebben a levélben kért Benedek pápától határozott fellépést Theodore McCarrick bíborossal, Washington D.C. nyugalmazott érsekével szemben is.

A Sipe-levelet a McCarrick-Viganò ügyben játszott lényeges szerepe miatt az alábbiakban közöljük magyar nyelven. A világosabb megértéséhez előbb azonban összefoglaljuk, ki is volt az írója, Richard Sipe (lásd a képen), majd a bejegyzésünk végén összefoglaljuk azt is, miket állított a levélről Viganò érsek a vallomásaiban, és miket állít róla ma az intézményes egyházi sajtó, Viganò érsek vallomásai kapcsán.

Kapcsolódó bejegyzéseink:
- Carlo Maria Viganò érsek első vallomása - Első rész és Második rész
- Carlo Maria Viganò érsek második vallomása
- Marc Ouellet bíboros válaszlevele Viganò érseknek
- Carlo Maria Viganò érsek harmadik vallomása

10sipe1-facebookjumbo.jpgKi volt Richard Sipe?


Richard Sipe
(1932. december 11. - 2018. augusztus 8.) pszichoterapeuta, katolikus papok gondozásáért felelős mentálhigiénés szakember, több katolikus szeminárium és főiskola pszichológiai és mentálhigiéniai tárgyakat oktató tanára.

Számos, papok által elkövetett molesztálási ügyben vett részt szakértőként a jogi eljárásokban és a bírósági tárgyalásokon. Kulcsszerepet játszott a Boston Globe újság 2002-es, Pulitzer-díjat nyert riportsorozatának elkészítésében, amely elsőként leplezte le amerikai papok kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseit. A részvételét a leleplezésben az ügy történetét bemutató Spotlight című 2015-ös mozifilm is megörökítette.

Sipe közel hatvan alkalommal tett tanúvallomást molesztáló papokkal szemben, az áldozatok oldalán. Hét különböző könyvet írt az amerikai papi molesztálási ügyekről, valamint a papi cölibátus témájában.

1952-től bencés szerzetes papként szolgált, 1970-ben azonban felmentést kért és kapott a klerikusi fogadalmai alól, ami után feleségül vett egy egykori apácát. Egy fiúk született.


***

Richard Sipe nyílt levele XVI. Benedek pápához


Szentatya, bizonyítékom van McCarrick bíboros homoszexualitására. Kérem, cselekedjen!

Közlemény XVI. Benedek pápa számára az Egyesült Államok-beli szexuális visszaélési válság egy szabályszerűségéről

Szentatya, én, Richard Sipe, vonakodva fordulok Önhöz, hogy az Egyesült Államokban papok és püspökök által elkövetett szexuális visszaélések problémájáról beszéljek, de erre bátorít és indít engem a II. Vatikáni Zsinat iránymutató dokumentuma, a Lumen Gentium, a IV. fejezet 37. pontjában: "[A híveknek a] Tudásukhoz, illetékességükhöz és rátermettségükhöz mérten szabadságukban áll, sőt olykor kötelességük is, hogy véleményt nyilvánítsanak az Egyház javát illető dolgokban." Az áldozatok iránti aggodalmát kifejező őszinte megnyilvánulása, amelyet nemrég az Egyesült Államok-beli látogatása során tett, szintén arra indít engem, hogy felhívjam a figyelmét a válság egy olyan vetületére, amely eddig nem kapott még figyelmet. Közelebb áll ez a probléma rendszerszintű gyökeréhez, és ez az, ami az ön számára a legnehezebben lesz kezelhető.

Ahogy egyre jobban kibontakozik az Egyesült Államokban a papok és püspökök által a gyermekeinkkel és kiszolgáltatott felnőttekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések válsága, fájdalmasan világossá válik ennek a működési zavarnak a dinamikája.

Ez a szexuális eltévelyedés nem alulról felfelé - vagyis csupán alkalmatlan jelöltekből -, hanem felülről lefelé épül fel: elöljárók, mi több, püspökök és bíborosok szexuális viselkedésére vezethető vissza.

Az amerikai egyházban előttünk álló probléma rendszerszintű. Csupán néhány példával mutatnám ezt be Szentségednek:

[Richard Sipe itt két bekezdésben két olyan visszaélési ügyet említ, amelyeket terjedelmi okokból nem idézünk. - KV szerk.]

Amikor adjunktus voltam egy pápai szemináriumban, a St. Mary's Baltimore-ban (1972 és 1984 között), több papnövendék is megkeresett engem a Theodore E. McCarrick (a new jersey-i Metuchen akkori püspökének) viselkedésével kapcsolatos aggályaival. Több évtizeden át széles körben ismert volt, hogy Theodore E. McCarrick püspök/érsek (ma pedig bíboros) papnövendékeket és fiatal papokat vitt a New Jersey-i tengerparti házába, valamint New York-i és más helyszínekre, közülük pedig egyesekkel együtt is hált. Fiatal papnövendékekből és papokból egy egész klikket alakított ki, akiket arra biztatott, hogy "Ted [nagy]bácsinak" szólítsák őt. A birtokomban van a levelezése, amiben úgy utal ezekre a férfiakra, mint akik "unokatestvérei" egymásnak.

A katolikus újságíró, Matt C. Abbott már bemutatta két pap (2005-ös) és egy volt pap (2006-os) nyilatkozatait McCarrickről. Mindhármójuknak "belső értesülése" és tudomása volt McCarrick ugyanazon tevékenységeiről, amelyekről én a szemináriumban hallottam. Abbott szerint egyik jelentéstevőnek sem volt szexuális érintkezése a bíborossal ezeken a hírhedt ottalvásokon, az egyiküknek azonban első kézből származó információi voltak egy papnövendéktől/paptól, aki együtt hált McCarrickkel, és azután képeslapokat és leveleket kapott tőle. A modus operandi hasonlít azokban a dokumentumokban és levelekben leírtakra, amelyeket én kaptam meg egy paptól, aki részletesen leírta McCarrick szexuális közeledéseit és személyes ténykedéseit. Legalább egy vezető újságíró a Boston Globe-nál tudott McCarrickről egy másik pap után folytatott nyomozásából, de mostanáig törvényes dokumentáció nem állt róla a rendelkezésére. És még most is, a teljes sztori nem leközölhető, mert a jelentéstevő papok félnek a megtorlásoktól.

Szentatya, keresnie kellene a lehetőséget e történetek meghallgatására, ahogy én tettem több paptól is meghallgatva, hogyan csábították el őket magasrangú klerikusok, és hogy ezeknek milyen rettenetes következményei voltak az életükre nézve, személyes gyötrődéseket okozva.

Legalább négy olyan pap nevét ismerem, akiknek szexuális együttléte volt McCarrick bíborossal. Dokumentumaim és leveleim vannak, amelyekben elsőkézből tanúskodnak és szemtanúkként számolnak be arról, hogy newark akkori érseke, McCarrick, ténylegesen szexuális aktust folytatott egy pappal, más alkalmakkor pedig egy papot az akarata ellenére szexuális molesztálásoknak tett ki. 

Szentatya, keresnie kellene a lehetőséget e történetek meghallgatására, ahogy én tettem több paptól is meghallgatva, hogyan csábították el őket magasrangú klerikusok, és hogy milyen rettenetes következményei voltak ezeknek az életükre nézve, miután egyedül őket hibáztatták mindezért.

Az ilyen viselkedés zavart kelt, és a papnövendékek és papok között kérdésessé teszi a cölibátust. Ezek a visszaélések előkészítik az utat arra, hogy ők is folytatói legyenek ennek a hagyománynak - hogy egymással, sőt, akár kiskorúakkal is szexuális aktusokat folytassanak.

Azon papok - rektorok, gyóntatók, lelkivezetők, novícius elöljárók, és más klerikusok - között, akik férfiak papi képzéséért felelnek, a papnövendékekkel és más papokkal folytatott szexuális kapcsolatok rendszere és gyakorlata burjánzik az Egyesült Államok katolikus egyházában. Dokumentumok százait vizsgáltam át, amelyek ilyen viselkedésről számolnak be, és rengeteg olyan papot interjúvoltam meg, akik ettől a ténykedéstől szenvedtek. Olyan papok, akik a fent nevezett módon szexuálisan aktívak, gyakran kaptak püspöki, vagy akár még bíborosi kinevezést is a Vatikántól.

Illő nagyrabecsüléssel fordulok Szentségedhez, de ugyanazzal a hevülettel, ami Damjáni Szent Pétert arra indította, hogy az ön elődjéhez, IX. Leó pápához forduljon, jellemzést adva a kora papságának állapotáról. A problémák, amelyekről ő beszélt, hasonló jellegűek és nagyságúak ma az Egyesült Államokban, mint amilyenek az ő korában Rómában voltak. Ha Szentséged úgy óhajtja, személyesen eljuttatom önnek mindazt a dokumentációt, amiről beszéltem.

Szentatya, az Egyházunk, és különösen is a fiatalok és a papjaink iránti sürgető aggodalommal küldöm mindezt önnek.

2008. április 22.

***


Mit állít Carlo Maria Viganò érsek Richard Sipe leveléről?


Viganò érsek Richard Sipe leveléről részletesen az első vallomásában, összefoglalóan pedig a harmadik levelében írt.

Az érsek ezekben azt állítja, hogy Sipe levelét a Hittani Kongregáció akkori prefektusa, az amerikai William Levada bíboros közvetlenül a megjelenése után, még 2008 áprilisában továbbította a pápai államtitkárnak, Tarcisio Bertone bíborosnak.

Emellett azt is állítja Viganò érsek, hogy ő maga, az államtitkárság ügyvivőjeként, egy hónappal később kapta kézhez a Sipe-levelet, amelyet az akkori általános ügyek államtitkár-helyettesének, Fernanco Filoni érseknek adott át, saját jegyzékben szankciók kiszabását is kérve McCarrick bíborossal szemben.

Viganò érsek állítása szerint ez ekkorra már a második kérvénye volt, amelyben McCarrick szankcionálását indítványozta. Bertone államtitkárt ugyanis 2006 decemberében is kérte szankciók kiszabására, azután, hogy az akkori amerikai nuncius, Pietro Sambi érsek értesítette az államtitkárságot McCarrick homoszexuális viselkedéséről egy pappal szemben.

Az érsek szerint a kéréseire semmilyen választ nem kapott. 2009-ben vagy 2010-ben azonban XVI. Benedek pápa szerinte súlyos szankciókat szabott ki McCarrick bíborosra: a lakhelyéül szolgáló papi szeminárium elhagyására, az utazásoktól és a nyilvánosságtól való tartózkodásra, valamint életen át tartó imádságra és vezeklésre szólította fel őt.

Viganò szerint e felszólítás privát úton, a Püspöki Kongregáció és az amerikai pápai nunciusok (köztük az ő) közreműködésével történt meg, a feltételezése szerint azért, hogy a szentszék a további nyilvános botrányt elkerülje, valamint mert McCarricket már 2006-ban amúgyis nyugdíjazták.

Viganò szerint Benedek pápa szankcióit Ferenc pápa a gyakorlatban feloldotta, McCarricket bizalmi tanácsadójává emelve és fontos megbizatásokat bízva rá - egészen 2018 nyaráig, amikor nyilvánosságra került, hogy McCarrick kiskorúakkal szemben is követett el szexuális visszaéléseket. Viganò szerint Ferenc pápa ekkor - már nyilvánosan - ugyanazokat a szankciókat szabta ki McCarrickre, amelyeket Benedek pápa által kiszabva egyszer már semmibe vett.

A teljes cikklistánk Viganò érsek vallomásairól IDE KATTINTVA olvasható.


Mit állít az intézményes egyházi sajtó Richard Sipe leveléről?


Hogy a többi korábbival együtt Sipe állításai is csak igazolhatatlan híresztelések voltak, amelyek nyomán McCarrickkel szemben semmiféle szankció kiszabására nem került sor. Magyarországon ezt az álláspontot közvetíti a püspöki kar "félhivatalosnak" mondott sajtóorgánuma, a Magyar Kurír, valamint az azonos főszerkesztővel működő Új Ember is.

E médiumok szerint Ferenc pápa minden korábbi elődjénél szigorúbban lépett fel McCarrickkel szemben, amikor végre fény derült a bíboros kiskorúakkal szembeni visszaéléseire. Szerintük Viganò érsek vallomása ezért valójában Ferenc pápa elődeivel - XVI. Benedek és Szent II. János Pál pápákkal - szembeni vádirat, amiért ők nem léptek fel McCarrick bíborossal és egyházi előmenetelével szemben.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gratia Copiosa 2018.10.31. 00:25:42

A szubszidiaritast gyakorta halljuk, de azt nem, hogyan es hol mukodik az Anyaszentegyhazban. Nyilvan senki nem akarta az US puspoki konferenciajabol ezt az inget magara huzni. A biborosi kollegiumnak is van dekanja, valaha volt klerus kongregacio, van jogi apparatus, egyetem, Rota Romana es vegul a Svajci Garda dardai es a kamraban a pallosai. Azt sem ertem miert eppen Richard Sipe-t talalta meg "rengeteg" pap? Nem lehet nem eszrevenni, hogy a szexualis visszaelesek cunaminak beallitott tomege hasonlo ahhoz, ami a vilagban zajlik. Ha valakit ki akarnak kesziteni akkor rogton megjelenik a pedofil vad, vagy nemi eroszak. Legutobb Kavanaugh legfesobb biro ellen. Mr. Sipe helyeben en kemenyebb kerdeseket tettem volna fel. A homoszexualis bun mar nem bun, ahogy halljuk foleg Amerikabol es Nemetorszagbol, Ausztriabol. A Szent Peter bazilikat is immar letrolhetetlenul szivarvanyos zaszlo fedi. Hirdetest kell feladni, hogy az amerikai, nemet, osztrak szeminaristakat felvesszuk a magyar szeminariumokba, itt biztonsagban lesznek a biborosaiktol es puspokeiktol. Kerdes, hogy a mi professzoraink puspokeink biztonsagban lennenek-e toluk...

Gratia Copiosa 2018.11.02. 21:59:18

Ferenc papanak excommuncalnia kell a notorius szexualis buncselekmenyt elkovetoket. ,miutan kivizsgalta az ugyeket. Nem eleg laicizalni valakit, ez nem szolgalja az udvosseget. Kell a sokk, ami utan megterhet. Tovabbra is fenntartom, hogy amig nem latom az aktakat, nem hiszem el ezt a rengeteg szornyuseget. Az egyhazat zsaroltak es zsaroljak ma is es birosag ele akartak vinni Ferenc papa elodeit emberi jogok megsertese vadjaval a homoszexualitassal kapcsolatos allasfoglalasuk miatt. A Vatikan nem kivetel, mert ugyanaz a gyilkos es sotet szabadkomuves ero europai es afrikai orszagokat is megzsarolt a legfajobb ponton a penzugyekkel es segelyek viisszatartasaval, amennyiben nem torvenyesitik a homoszexualis hazassagot. Ez nem titok, XVI. Benedek 400 papot laicizalt. Nyilvan amerikai fopap laicizalasa vagy excomminkalasa nem tortenhet az amerikai püspoki konferencia 100 % os hozzajarulasa nelkul. Ugy latszik nem mindenki hitte el pl McCarrick biboros allitolagos tetteit. Nem tudom miert kell ezt a vasat a tuzben tartani allandoan Magyarorszagon, amikor nekunk nincs ilyen bajunk. Szerencsere valodi ferfi a mi biborosunk, aki nem fel az egyhaz tanitasat predikalni es eros kezzel vezeti a magyar egyhaz hajojat nem keresve a nagyerdemu publikum banyaszbeka szintu kegyeit es figyelmet Az amerikai egyhazban is vannak nagytudasu, hithu fopasztorok akiknek a hangjat nem halljuk, csak azoket akiket a media felkapott, akik a Vatikanban sokszor megfordulnak, hogy fogast talaljanak az eppen aktualis papan. Szinte megszallottan csuggenek ezen a torteneten. Ahelyett, hogy megfelelo valaszokat adnanak a szabadkomuves tamadoknak, akik alattomosan zsarolnak, maguk krealjak az ugyeket. Miert tesznek ugy mintha ez rendkivuli lenne? Nem volt VII. Kelemen het evig fogoly Parizsban egy szabadkomuves aljas, undorito, erkolcstelen tronbitorlo fogsagaban? Annak is kellett a sokk Szent Ilona szigeten es a volt fogoly oldozta fel halala elott odakuldott ket papjaval a bunei alol. Ne az odavetett koncon ragodjanak.

csaba_carmarthen 2018.11.03. 22:07:02

I am; it is I, your Jesus; ecclesia shall revive by Me!

not by you, mankind!

I am He who shall lift My Bride;
do you want to continue being My bearer in spite of the persecutions?

(Yes. I am willing, my Lord.)

feel how I rejoice every time you say: "yes!" I do not need you, as you know, I suffice by Myself, but you infatuate Me with your "yes" in your weakness! your incapacity provokes My Strength and delights My Soul; your weakness and your wretchedness overwhelms My Pardon and from My Heart you release Forgiveness in its fullness;

www.tlig.org/en/messages/534/

www.youtube.com/watch?v=TX6E_WffAfw
süti beállítások módosítása