Marc Ouellet bíboros nyílt levele Carlo Maria Viganò érseknek (teljes szöveg)
2018. október 16. írta: Katolikus Válasz

Marc Ouellet bíboros nyílt levele Carlo Maria Viganò érseknek (teljes szöveg)

A Püspöki Kongregáció prefektusa, a kanadai Marc Ouellet bíboros október 7-én nyílt levélben válaszolt az Egyesült Államok korábbi pápai nunciusaként szolgáló Carlo Maria Viganò érsek második levelére, amelyben az érsek a prefektust az első vallomásában szereplő tényállítások megerősítésére kérte őt. Miközben Ouellet bíboros a válaszlevelében valóban megerősítette Viganò érsek tényállításait, azok negatív értelmezését határozottan visszautasította, és elítélte Viganò érsek vádaskodó olvasatát.

A prefektus levelét mostanáig egyetlen magyar egyházi személy vagy orgánum sem fordította le, a tartalmáról a Vatican News magyar nyelvű kiadása és a Magyar Kurír is csak összefoglalót közölt. Az alábbiakban ezért elsőként közöljük a teljes levél magyar fordítását.

Mivel Ouellet bíboros levele több helyen is igazolható tévedést tartalmaz, ezekre a levél után, külön pontokban hívjuk fel a figyelmet. E számozott pontokra a levél megfelelő részeinél hivatkozásokat is adunk.

Kapcsolódó cikkeink:
- Cikklistánk Viganò érsek vallomásáról
- Cikklistánk Viganò érsek vallomásának hatásairól

FRISSÍTÉS 09.16: Sajnos elkerülte a figyelmünket, hogy a Vatican News közölte a teljes levél magyar fordítását is.

cq5dam_thumbnail_cropped_750_422.jpgKedves Testvérem, Carlo Maria Viganò!

A médiának küldött legutóbbi üzenetedben, amelyben Ferenc pápát és a római kúriát bírálod, arra biztattál engem, hogy mondjam el az igazságot azokkal a tényekkel kapcsolatban, amelyeket te az Egyház hierarchiáját a legmagasabb szintekig eluraló belső korrupcióként értelmezel. A szükséges pápai hozzájárulással ezúton ajánlom fel a személyes tanúságtételemet a Püspöki Kongregáció prefektusaként, a Washington D.C. emeritusz érsekével, Theodore McCarrick-kel kapcsolatos történésekről, valamint az ő Ferenc pápához fűződő feltételezett kapcsolatáról, amely a feltűnést keltő nyilvános bírálataidnak és a Szentatya lemondását indítványozó követelésednek egyaránt tárgyát képezi. Ezt a tanúvallomásomat a személyes értesüléseimre és az említett Kongregáció archív dokumentumaira alapozom, amelyek jelenleg vizsgálat alatt állnak azért, hogy e szomorú ügy tisztázásra kerüljön.

Mindenekelőtt engedd meg, hogy teljes őszinteséggel és azon jó kapcsolat folytán, ami közöttünk fennállt, amikor nuncius voltál Washingtonban, azt mondjam neked, hogy a jelenlegi helyzeted felfoghatatlan és rendkívül szánalomra méltó a számomra, nemcsak ama zavar miatt, amelyet Isten Népében elhint, hanem azért is, mert a nyilvános vádjaid súlyos károkat okoznak az apostolok utódainak jóhírében. Emlékszem azokra az időkre, amikor még a nagyrabecsülésedet és bizalmadat élveztem, de be kell látnom, hogy az általad elismert méltóságomat pusztán amiatt veszítettem el, mert az Egyházban rám bízott szolgálatomban hűséges maradtam a Szentatya útmutatásaihoz.

Talán az egység Péter utódjával nem a Krisztus iránti engedelmességünk kifejezője, aki őt kiválasztotta és aki őt a kegyelmével támogatja? Az Amoris Laetitia értelmezésem, amit kritizálsz, azon élő hagyomány iránti hűségből íródott, amire Ferenc nemrég a halálbüntetés kérdésében a Katolikus Egyház Katekizmusának módosításával adott nekünk példát.

Térjünk rá a tényekre. Azt mondod, hogy Ferenc pápát azon a kihallgatáson tájékoztattad a McCarrick ügyről, amelyet 2013. június 23-án biztosított neked, számos másik pápai küldöttel együtt, akikkel aznap találkozott először. Képzelem azt az óriási mennyiségű szóbeli és írott információt, amit azon az alkalmon gyűjtött össze sok emberről és helyzetről [1]. Erősen kétlem, hogy McCarrick annyira érdekelte volna őt, mint amennyire azt te hiszed, mivel akkor egy 82 éves emeritusz érsek volt, akinek hét éve nem volt már tisztsége. Emellett az az írott jelentés, amit a Püspöki Kongregáció készített neked 2011-ben, a szolgálatod kezdetén, semmi mást nem mondott McCarrickről, mint amit én személyesen elmondtam neked az ő helyzetéről, egy olyan emeritusz püspökéről, akinek bizonyos feltételeket és korlátozásokat be kellett tartania a múltbéli viselkedését övező híresztelések miatt.

Amióta 2010. június 30-án ennek a Kongregációnak a prefektusa lettem, sohasem hoztam fel a McCarrick ügyet XVI. Benedek pápa vagy Ferenc pápa kihallgatásain, egészen a napjainkig, már a bíborosi kollégiumból való eltávolítása után [2]. Az egykori bíboros, aki 2006 májusában vonult nyugdíjba, erőteljes javaslatot kapott arra, hogy ne utazzon és ne jelenjen meg nyilvánosan, azért, hogy a maga részéről ne provokáljon ki újabb híreszteléseket [3]. Helytelen a vele szembeni intézkedéseket olyan "szankcióknak" beállítani, amelyeket XVI. Benedek pápa szabott ki, Ferenc pápa pedig visszavont. Újra áttekintve az archívumokat, megállapíthatom, hogy nincs olyan vonatkozó dokumentum, amit bármelyik pápa is aláírt volna, ahogy nincs feljegyzés olyan kihallgatásról sem az elődömmel, Giovanni-Battista Re bíborossal, ahol ő McCarrick emeritusz érseket, kánonjogi büntetésként, kötelező hallgatásra és visszavonult életre utasította volna. Annak, hogy ez - ellentétben a mai helyzettel - akkoriban így volt, az az oka, hogy nem volt elegendő bizonyíték az állítólagos bűnösségére [4]. Ezért a Kongregáció álláspontját elővigyázatosság motiválta, ahogy az elődöm leveleit és az enyémeket is, amelyeket Pietro Sambi apostoli nuncius, majd ön közvetített, visszafogott, imádságos és vezeklő életvitelre biztatva [McCarricket] az ő saját és az Egyház javára. Az ügye új fegyelmi rendelkezéseket eredményezett volna, ha a washingtoni nunciatúra vagy bármi más forrás ellátott volna minket a viselkedésével kapcsolatos újabb és döntő információkkal. Sokakhoz hasonlóan én is remélem, az áldozatok iránti tiszteletből és az igazságtétel igényéből, hogy az Egyesült Államokban és a római kúrián folyó vizsgálatok végre döntő és átfogó képet adnak e fájdalmas ügy folyamatáról és körülményeiről, hogy ilyen esetek a jövőben ne ismétlődhessenek meg.

Hogy lehet az, hogy az Egyháznak ez az embere, akinek ellentmondásosságát mára felismertük, több alkalommal előléptetésre került, olyannyira, hogy még a washingtoni érsekség és bíborosság legmagasabb tisztségeivel is felruházták? Én magam rendkívül meglepett vagyok emiatt, és elismerem azoknak a kiválasztási eljárásoknak a hiányosságait, amikre az ügyében sor került. Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznánk, meg kell értenünk, hogy a pápa által meghozott döntések az abban a bizonyos pillanatban rendelkezésre álló információkon alapulnak, és ezek egy gondos ítélkezés tárgyát képezik, amely nem tévedhetetlen. Igazságtalannak tűnik a számomra az a következtetés, hogy az előzetes megkülönböztetéssel megbízott személyek korruptak, még ha ebben a konkrét esetben a tanúk által közölt egyes gyanúsításokat tovább is kellett volna vizsgálni. A kérdéses prelátus tudta, hogyan védje meg magát nagyon ügyesen a vele kapcsolatban támasztott kétségekkel szemben. Másrészt az a tény, hogy a Vatikánban lehetnek olyan személyek, akik a szexualitással kapcsolatos evangéliumi értékekkel ellentétes magatartást gyakorolnak és támogatnak, még nem jogosít fel minket az általánosításra, sem arra, hogy ezt vagy azt a személyt gyarlónak és bűnrészesnek nyilvánítsunk, magát a Szentatyát is beleértve. Talán nem épp maguknak az igazság szolgáinak kell az elsőknek lenniük a rágalmak és becsületsértések elkerülésében?

Kedves Emeritusz Pápai Küldött, őszintén megmondom neked, hogy több oldalról nézve is hihetetlennek és valószínűtlennek tartom azt a Ferenc pápát ért vádat, hogy a tények teljes tudatában fedezte volna ezt az állítólagos szexuális ragadozót, és hogy ezért bűnrészes lenne az Egyházban burjánzó korrupcióban, olyannyira, hogy alkalmatlannak kellene tekinteni őt arra, hogy az Egyház Főpásztoraként a reformjait folytassa. Nem tudom megérteni, hogyan engedhetted meg magadnak azt, hogy ez a minden alapot nélkülöző szörnyűséges vád a meggyőződéseddé váljon. Ferencnek semmi köze sincs McCarrick New York-i, metucheni, newarki, vagy washingtoni kinevezéseihez. Ő megfosztotta [McCarricket] a bíborosi méltóságtól, amikor egy kiskorúval szembeni visszaélésről szóló hihető vád nyilvánvalóvá vált. A pápasága alatt sohasem hallottam Ferenc pápát erre az önjelölt tanácsadóra utalni az amerikai kinevezésekkel kapcsolatban, annak ellenére, hogy nem titkolja el az egyes püspökök iránti bizalmát. Feltételezem, hogy ők nem tartoznak a kedveltjeid közé, és azok kedveltjei közé sem, akik támogatják azt, ahogyan te a tényeket értelmezed. Ezért abnormálisnak tartom, hogy a kiskorúak szexuális megrontásának Egyesült Államokban zajló szörnyű botrányán nyerészkedve képes vagy példátlan és érdemtelen csapást mérni a feljebbvalód, a pápa erkölcsi tekintélyére.

Abban a kiváltságban van részem, hogy minden héten hosszasan találkozom Ferenc pápával, hogy a püspökök kinevezését és a hivatalukat érintő problémákat intézzük. Nagyon jól ismerem, hogyan kezeli az embereket és a problémákat: nagyon szeretetteljesen, irgalmasan, odafigyelően és komolyan, ahogyan te magad is tapasztaltad. Elolvasva azt, ahogy a legutolsó üzenetedet zártad, látszólag nagyon ászellemülten, de kigúnyolva és kétségbe vonva az ő hitét, az valójában számomra túlzottan is gúnyosnak tűnt, mi több, istenkáromlónak! Ilyesmi nem jöhet Isten Lelkétől.

Kedves testvérem, őszintén segíteni akarlak téged abban, hogy helyreállítsd az egységedet ővele, aki a katolikus egyház egységének látható garanciája. Megértem, hogy keserűségben és csalódásokban volt részed az utadon a szentszék szolgálatában, de nem zárhatod le a papi életedet ilyen módon, nyílt és botrányos lázadásban, ami Krisztus menyasszonyán rendkívül fájdalmas sebet ejt, [Őrajta] akit te az állításod szerint jobban szolgálsz, ezzel is növelve Isten Népének megosztottságát és zavarát! Mi más módon válaszolhatnék a kérésedre, mint hogy azt mondom: jöjj elő a rejtekedből, bánd meg ezt a lázadást, és állítsd helyre a jóérzéseidet a Szentatya felé, ahelyett, hogy növelnéd az ellenségességet vele szemben. Hogyan ünnepelheted az Oltáriszentséget, és mondhatod ki az ő nevét a szentmise kánonjában? Hogyan imádkozhatod a szent rózsafüzért, az imát Szent Mihály főangyalhoz és Isten Anyjához, elítélve őt, akit [a Szűzanya] minden nap védelmez és támogat a nehéz és bátor szolgálatában?

Ha a pápa nem az imádság embere lenne, ha ő a pénzhez ragaszkodna, ha egyike lenne azoknak, akik a gazdagoknak kedveznek a szegények kárára, ha nem mutatna fáradhatatlan kitartást minden szegény befogadásában, nagylelkű vigasztalást nyújtva nekik a szavaival és tetteivel, ha nem ragadna meg minden lehetséges eszközt arra, hogy az Evangélium örömét hirdesse és kommunikálja mindenkinek az Egyházban és a látható határain túl, ha nem terjesztené ki a karját a családok, az idősek, az elhagyottak, a lélekben és testben betegek, és mindenekelőtt a boldogságot kereső fiatalok felé, úgy valaki más talán előnyösebb lenne, legalábbis szerinted, akinek más a diplomáciai és politikai hozzáállása; én azonban, aki jól ismerhetem őt, nem kérdőjelezhetem meg a személyes feddhetetlenségét, a küldetésében tanúsított odaadását, és leginkább mindazt a karizmát és békességet, ami Isten kegyelméből és a Feltámadott erejéből benne lakozik.

Ezért válaszul az igazságtalan és igazolhatatlan támadásodra, kedves Viganò, azzal zárom, hogy a vádaskodásod egy politikai manőver, ami minden valós alapot nélkülöz ahhoz, hogy a pápát gyanúba keverje, és megismétlem, hogy az súlyosan megsebzi az Egyház egységét. Isten örömét lelné abban, ha ez az igazságtalanság gyorsan kijavításra kerülne, és ha Ferenc pápát továbbra is annak ismernék el, aki: egy kimagasló pásztor, egy könyörületes és erős atya, egy prófétai tehetség az Egyház és a világ számára. Kívánom, hogy örömmel és teljes magabiztossággal folytassa a küldetését a reformokban, vigasztalást nyerve Isten Népének imáiból és az egész Egyház megújított együttérzéséből, Máriával, a Szent Rózsafüzér Királynőjével együtt.


Jegyzeteink: 

[1] "számos másik pápai küldöttel együtt, akikkel aznap találkozott először": Ouellet bíboros itt két különböző napot és eseményt kever össze. Az általa leírt esemény, ahol Viganò érsek Ferenc pápával sok másik pápai küldöttel együtt találkozott, 2013. június 21-én törént, két nappal azelőtt, hogy június 23-án a pápa külön magánkihallgatáson fogadta volna Viganó érseket. Viganó a vallomása szerint a június 23-ai magánkihallgatáson figyelmeztette Ferenc pápát McCarrick bíboros papokkal és papnövendékekkel szemben elkövetett homoszexuális visszaéléseire.

[2] "a bíborosi kollégiumból való eltávolítása után": McCarricket nem távolították el a bíborosi kollégiumból, és nem Ferenc pápa fosztotta meg őt a bíborosi címtől. A bíborosi kollégiumtól és címtől McCarrick maga vált meg.

[3] A Püspöki Kongregáció ilyen "javaslatokat" csak explicit pápai engedéllyel tehet egy bíborosnak. Vagyis bár Ouellet bíboros arra hivatkozik, hogy nem létezik aláírt pápai utasítás a szankciók kiszabására, azoknak ha talán nem is XVI. Benedek pápa utasítására, de az ő jóváhagyásával kellett megtörténniük - ahogy azt lényegében Viganò érsek állította.

[4] "- ellentétben a mai helyzettel - [...] nem volt elegendő bizonyíték az állítólagos bűnösségére": Ouellet bíboros sok más egyházi és szekuláris orgánummal együtt összemossa Theodore McCarrick két különálló ügyét: a kiskorúval szembeni szexuális visszaélését (amelyre idén derült fény, és amiért azonnali egyházi szankciókban részesült), és a papokkal, papnövendékekkel (18 év feletti kiszolgáltatott személyekkel) szemben elkövetett homoszexuális visszaéléseit. Az, hogy McCarrick papnövendékeket molesztált, legalább a 2000-es évek elejétől bizonyíthatóan ismert volt az egyházi hatóságok előtt. 2005 és 2007 között több amerikai egyházmegye is peren kívüli kártérítéseket fizetett McCarrick által szexuálisan molesztált papoknak. A Viganò érsek által nyilvánosságra hozott privát szankciókat, amelyek tényét a levelében Ouellet bíboros is elismerte, ezek miatt szabták ki McCarrickre.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

csab carmarthen 2018.10.17. 11:12:20

A 3. Fatimai titok ...
www.youtube.com/watch?v=5uhUvexMTsU&t=112

www.youtube.com/watch?v=H6isd20OPYY&t=56s

....Felszentelt szolgáim közül, mindjárt az elején, sokan nem lesznek tudatában annak, hogy valójában mi is történik. Csak akkor fogják nehéznek találni, amikor elolvassák azt a levelet, melyet a magas tisztségekben lévők adnak nekik.

Azokat, akik fenntartják Szent Szavamat, mely a Szent Biblia Ajándékán keresztül adatott az embernek, felszólítják majd és sürgetni fogják, hogy fogadják el a módosításokat. Ezeket a módosításokat majd átadják nekik, és azt várják el tőlük - hogy elfogadván - nyeljék le azokat, mint Igazságot. Ők egyetlen dolgot akarnak elérni:

Arra fogják sürgetni felszentelt szolgáimat, hogy fogadják el a bűnnel szembeni toleranciát.

Azt fogják mondani nekik, hogy Isten egy mindörökké irgalmas Isten, és hogy Ő mindenkit szeret. Igen, ez a része igaz. Aztán arra utasítják majd őket, hogy elnézzék az olyan törvényeket, melyek utálatosak Szememben. A család egysége és annak tönkretevése lesz a gyökere mindennek.
Másoktól azt fogják kérni, hogy egy új típusú szertartást fogadjanak el, mely felváltja a Szentmisét és Szent Eukarisztikus Jelenlétemet.

Ezt egy mindent átfogó kezdeményezésnek fogják tartani, hogy egyként egyesítsék az összes Keresztényt és más vallásokat. Ez lesz a vég kezdete.
Az a nap, amikor véget vetnek a Szentmiseáldozat naponkénti bemutatásának, minden kibontakozásra kerülő esemény kezdete lesz, amint az János Evangélistának meg volt jövendölve. Ez lesz a fenevad felemelkedésének ideje is, és az ő befolyása nagy lesz. Ő sok pap szívét és lelkét fogja megnyerni. Az a célja, hogy minden Szentmisét eltöröljön, és hogy megszentségtelenítse a Szent Eukarisztiát.

Ő már most is ezt teszi a fekete miséken keresztül, melyeket sok Katolikus Templomban tartanak. A hűtlen szolgák csoportjának magja összeesküszik Egyházam ellen, és ők sokakat félre fognak vezetni.
Legyetek éberek! Nyissátok ki szemeteket, és könyörögjetek Hozzám erőért, melyre szükségetek van, hogy ezzel az aljas és gonosz tervvel szembeszálljatok.
Ez egy ádáz harc lesz földi Egyházamon belül. Pap, pap ellen. Püspök, püspök ellen. Bíboros, bíboros ellen.

Tudassátok azt, hogy felszentelt szolgáimat, akik ismernek és szeretnek Engem, vezetni fogom. Irányítani foglak benneteket. Erőt fogok adni nektek, hogy elbánjatok Isten ezen ellenségeivel. Nem vagytok egyedül.
Sosem szabad hallgatnotok a hazugságokra, melyeket az Én Nevemben adnak, vagy mutatnak be nektek. Egyedül csak ti ismeritek az Igazságot a szívetekben. Hallgassatok a szívetekre. Maradjatok hűségesek mindahhoz, amelyről már korábban azt mondták nektek, hogy Isten Törvénye.
Ha bármi olyat mutatnának be nektek, ami úgy tűnik, hogy ellentétben áll Tanításaimmal, akkor annak hátat kell fordítanotok.
Jézusotok

A család egysége és annak tönkretevése lesz a gyökere mindennek
2012.12.23 15:30

docplayer.hu/15118323-Uzenetek-jezus-krisztustol-valo-felkeszitesul-a-http-www-thewarningsecondcoming-com-alapjan-jelen-dokumentum-az-uzenetek-megtalalhatoak-a.html
süti beállítások módosítása