Török Csaba és Perintfalvi Rita botrányos közös interjújáról
2017. április 20. írta: Szerdahelyi Miklós

Török Csaba és Perintfalvi Rita botrányos közös interjújáról

Az Új Egyenlőség interjút készített Perintfalvi Ritával és Török Csaba atyával, melyben többek között az Amoris Laetitia (AL) kérdését is érintették. Török Csaba atya nem csak hallgatásával nyugtázza, hanem rá is tesz a teológusnő hamis állításaira a polgárilag elvált újraházasodottakkal kapcsolatban.
torok.png
Perintfalvi Rita azt állítja (videó alább, az AL téma a 40. perctől kezdődik), hogy az AL 351-es lábjegyzete az "adott lelkipásztor" hatáskörébe utalja a döntést arról, hogy az polgárilag újraházasodot híve áldozhat-e. Majd önmagának is ellentmondó módon, a teológia doktornője azt is állítja, hogy a II. Vatikáni Zsinat meghirdette a lelkiismmereti autonómiát, és ennek értelmében, "ha én a lelkiismeretemben, nem tartom mondjuk bűnnek, hogy ilyen állapotban áldozzak, akkor ezt a külső törvény hogyan kényszerítheti mégis rám?". Mintha Perintfalvi Rita maga sem tudná eldönteni, hogy akkor most a gyóntató pap, vagy az újraházasodott egyén lelkiismerete-e a döntő.

Ez nem is csoda, hiszen egyik állításának sincs alapja. A hivatkozott AL lábjegyzet nem említ konkrét mechanizmust, csak célzást tesz valamilyen kifejtetlen lehetőségre, amit mindenki máshogy érzelmezhet, és egymásnak ellenmondó módon értelmezik is a világ püspökei (lásd Egyház az AL lejtőjén című írásunkat). Perintfalvi Rita a maga narratíváját olvassa bele a szövegbe, amikor az Amoris Laetitiának erről a 351-es lábjegyzetéről beszél:
Bizonyos esetekben ez a szentségek segítségét is jelentheti [a rendezetlen állapotban élők kísérése - szerk.]. Ezért „szeretném emlékeztetni a papokat, hogy a gyóntatószék nem egy kínzókamra, hanem találkozás az Úr irgalmával” (Evangelii Gaudium). Arra is felhívnám a figyelmet, hogy az Oltáriszentség „nem díj a tökéletesek számára, hanem a gyengék erős orvossága és tápláléka”.
A II. Vatikáni Zsinat továbbá semmit nem mond a lelkiismereti autonómiáról, vagy lelkiismereti szabadságról (a zsinat dokumentumaiban egyszerűen nem szerepelnek ezek a kifejezések). A vallásszabadságról szóló deklaráció, a Dignitatis Humanae alapján, a helyes lelkiismeret nem az, amit vele szubjektíve érzünk (legyen bármi is az), hanem az, ami benne objektíve idomul az Egyház tanításához:
Krisztus hívei lelkiismeretük alakításánál gondosan vegyék figyelembe az Egyház szent és biztos tanítását.[36] Mert Krisztus akaratából a katolikus Egyház az igazság tanítója, és feladata, hogy az Igazságot, aki Krisztus, hirdesse és hitelesen tanítsa, ugyanakkor az erkölcsi rendnek magából az emberi természetből fakadó elveit tekintélyével magyarázza és erősítse meg.
Perintfalvi Rita a '70-es évek liberális narratíváját olvassa bele a II. Vatikáni Zsinatba is, amikor a lelkiismeretről beszél, és azt szubjektivizmusként értelmezi (ti. amit én nem érzek rossznak, az nem is bűn).

Török Csaba atya számára látszólag semmi elfogadhatatlan nem hangzott el, türelmesen hallgatja. Nem javítja ki Perintfalvi Rita tévedését, helyette azt a benyomást engedi megmaradni a nézőkben, hogy a feminista teológus állításai helytállóak. Amikor átveszi a szót az atya, azzal a gondolattal folytatja, hogy érthetetlen számára a felhajtás az AL körül, "hol is élünk?", hiszen az AL "egyetlenegy ponton sem írta át a katekizmust, az egyházjog rendszerében semmilyen változtatást nem léptetett érvénybe". A hitben és a jogrendszerben "egy betű, egy vessző nem változott".

Nos, igen... Csaba atyának ebben igaza van... és ha ez így van, akkor a mellette ülő nő, akinek a kijavítására ő nem vette a fáradtságot, épp halálos bűnre, és szentségtörésre buzdított papokat és híveket. Továbbá fogadni merek, hogy nem tud mutatni olyan komoly AL-kritikusokat, se Magyarországon, se külföldön, akik azon problémáznak, hogy Ferenc pápa megváltoztatta a katekizmust vagy az egyházjogot - tudniillik ilyen köztudottan nem történt. A probléma épp az, hogy Ferenc pápa AL lábjegyzete egy (legalább potenciális) ellentmondást vitt a katolikus tanításba, mert a korábbi tanításnak és a katekizmusnak ellentmondó módon, kinyitja a lehetőségét (definiálatlan körülmények fennállása esetén) az újraházasodottak áldozásának. Ezt sérelmezik a katolikusok; nem azt, hogy a katekizmust megváltoztatta. Ezért van az, hogy hithű bíborosok a pápát elhatárolódásra kérik a Perintfalvi Ritáéhoz hasonló AL értelmezésektől, és nem pedig formális eretnekséggel vádolják a Szentatyát.

A hamis kép, amit Török Csaba atya fest, meglehet őszinte szívvel, az AL vitáról teljesen logikusan következik az atya egy másik, még alapvetőbb téves elképzeléséből, így folytatja ugyanis: A hitben és a jogrendszerben "egy betű, egy vessző nem változott. A dokumentum pont azt feszegeti, hogy ezeken a kereteken belül meddig lehet elmenni". Értelmetlen és összefüggéstelen Török Csaba egyetemi tanár gondolatmenete. Ha az AL a katekizmus keretein belül marad, akkor továbbra is kategorikusan tilos szentségekhez járulnia annak, aki új házasságában nem vállalja a tiszta (vagyis eredeti házastársához hűséges) életet, Perintfalvi Rita pedig súlyos tévedéseket tanít. Ha viszont az AL lehetőséget ad kivételt képezni a katekizmus kategorikus tiltása alól, akkor nem maradunk az eddigi keretek között.  

Török Csaba  azt állítja, hogy az tisztaságot nem vállaló újraházasodottak áldozására eddig is volt lehetőség, még ha ez nem is volt explicite kimondva a katekizmusban. Az igazság azonban az, hogy a tisztaságot nem vállaló újraházasodottak áldozása expliciten és kategorikusan tiltva van a katekizmusban, és a korábbi pápák írásaiban, tehát logikailag ki van zárva a megengedő értelmezés. Sőt 2007-ben még maga Bergoglio érsek is kategorikusan tiltotta - épp abban az aparecidai dokumentumban, aminek a szövegét Török Csaba atya az interjú 27. percében "az ő [ti. Bergoglio érsek] szövegének" nevez, mely "szinte szó szerinti átfedésben van" Ferenc pápa első saját pápai dokumentumával! Török atya szerint ennek az ismert programnak az alapján választották meg őt a konklávén, ezért Ferenc pápa programja "nem volt zsákbamacska".

Török Csaba atya úgy gondolja tehát, hogy az aparecidai dokumentum az elvált és újraházasodott hívekkel kapcsolatban már előrejelezte az AL 351-es lábjegyzetét, ami pedig összeegyeztethető Perintfalvi Rita interpretációjával... nos, nem. A dokumentum, részletes hivatkozásokkal együtt, így fogalmaz:
 437. j) Gondoskodással, körültekintéssel és könyörületes szeretettel, a tanítóhivatal irányelveit követve [248] (kell) kísérni azokat a párokat, akik házasságkötés nélkül élnek együtt, nem megfeledkezve arról, hogy akik elváltak és újraházasodtak, nem részesülhetnek szentáldozásban [249]. Lenniük kell utaknak annak biztosítására, hogy a megváltás üzenete mindenkit elérjen. Bátorítani kell az egyházi kezdeményezéseket átfogó munkával a teológiában és a humántudományokban, hogy fényt derítsünk az ezeknek a testvéreknek és nővéreknek a kísérésére szakosodott szolgálattevők pásztori szolgálatának és felkészítésének módjára.

 

[248] FC 84; SCa 29.
[249] FC 77.
Ez tökéletes ellentéte annak, mint amit Perintfalvi és Török Csaba mond az AL értelmezéséről, és arról, mennyire valósította meg valóban Ferenc pápa (pl. a kifogásolt Amoris Laetitiával) a Bergoglio érsek által Aparecidában leírtakat.

Nem tudom elképzelni, hogy a teológia e két doktora a szövegértési képességnek volna híján. Sokkal inkább egy tudatosan alkalmazott narratíva erőltetéséről lehet szó: olyan narratíváról, melybe nem fér bele a szexualitással, házassággal és a szentségekkel kapcsolatos katolikus tanítás. 

Török Csaba atya azt állítja, hogy II. János Pál egyszerűen csak nem vitte el a pasztorális végletig a saját gondolatait a Familiaris Consortio című buzdításában. Szemükre veti az AL-kritikusoknak, hogy azon vannak felháborodva, hogy Ferenc pápa levonta a pasztorális következtetéseket az AL-kritikusok által is szeretett II. János Pál teológiájából. Nos, ismét csak: nem... II. János Pál kategorikusan tiltotta a tisztaságot nem vállaló újraházasodottak áldozását, és az AL-kritikusok épp ezért hivatkoznak rá (ti. mert tiltotta azt, ami objektíve szentségtörés). Sem Ferenc pápa, sem Török atya nem erőltethetnek ki semmilyen pasztorális engedményt II. János Pál kategorikus tiltásából anélkül, hogy vele értelmetlenséget ne állítanának. Ha mégis azt gondolja bárki, hogy a tisztaságot nem vállaló újraházasodottak áldozhatnak, akkor az a saját (nem katolikus) teológiájukból fakad, és nem II. János Pál pápáéból.

Érdemes Török Csaba atya heterodox véleményét összevetni Erdő Péter bíboros úr hithű kijelentéseivel ebben a témában, melyeket egy külön cikkben gyűjtöttünk össze. Érthetetlen, hogy Török Csaba szerint a katekizmus alábbi mondatából például levezethető volna, amit Perintfalvi Rita kifejtett.
1665 Az elváltak új házassága a törvényes házastárs életében áthágja Isten tervét és törvényét, melyeket Krisztus tanított. Az Egyháztól nem szakadtak el, de szentáldozáshoz nem járulhatnak. Keresztény életüket főként úgy élhetik, hogy gyermekeiket hitben nevelik.

Az Amoris Laetitia tökéletesen alkalmas, hogy a katolikus tanításban nem szilárd egyének, legyenek azok teológus doktorok vagy papok - akár főpapok is -, félremagyarázzák azt, a házasság szentségének és a lelkek üdvösségének kárára. Ez a probléma Ferenc pápa Amorisban megfogalmazott tanításával, ezért fontos a Dubia, amit Burke bíboros és más bíborosok a legnagyobb tisztelet mellett benyújtottak Ferenc pápának. Ha Ferenc pápa nem is, egy következő pápa majd honorálja a Dubia kéréseit, ebben biztosak lehetünk. Végtére is, Jézus megígérte, hogy nem hagyja el Egyházát.

Csak érdekességként említem, hogy Ferenc pápa az AL 80. pontjában "torz szeretetnek" nevez minden fogamzásgátolt aktust (az Egyház tanításához híven), Perintfalvi kedvenc "genderideológiáját" pedig (több más nyilatkozával összhangban) az AL 56. pontjában is mélyen elítéli. Ezekről persze nem áradozik a gender- és fogamzásgátláspárti Perintfalvi Rita, akivel Török Csaba atya nem vitatkozni, hanem egy követ fújni ül le egy asztalhoz. 

Végül, legalább Török Csaba atya szólhatott volna Perintfalvi Ritának, hogy Björk egy izlandi énekesnő, aki nem azonos az általa kevéssé tolerált Burke bíborossal (helyesen 'börk'). Igaz, ezen a Török Csabára bízott kispapok és hívek lelki üdve legalább nem múlik.
bjork.jpg
A képen Björk bíboros, egy ismert fundamentalista látható,
aki szeret a pápával szembehelyezkedő alfahím szerepében tetszelegni
- legalábbis Perintfalvi Rita szerint

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

willson 2017.04.20. 11:49:09

Csak a videó interjúhoz fűzném hozzá: tisztán látszik, hogy immár kettészakadt a katolikus vallás. Ezek az emberek a világegyház (Török Csaba definiálta az elején!) teológusai. És elég zavaros a tanrendszerük, ami csak arra jó, hogy a gyanútlan hívőket megzavarja és bomlassza Krisztus Egyházát. Ez a "báránybőrbe bújt farkasok" tipikus esete...
Fölháborodhatnék, de egy nyilvánvalóan másik vallást és az ő képviselőit és vezetőjét nem kívánom minősíteni... A bírálat Istené!
(addig is talán gyakrabban kellene a Szentírást olvasgatniuk)

Gajatri 2017.04.21. 17:40:39

@willson: Mi alapján írod ezeket, ráadásul mint kívülálló? Nem ismered Csaba atyát, nem ismered a Katolikus Egyház tanítását. Nem ismered a médiában felnagyított hangos kisebbség hátsó szándékát, célját és okát.
Én ismerem dr. Török Csaba atyát. Kevesen vannak, akik nála többet olvassák a Szentírást. Nagy tudású, bölcs és mély hitű pap, teológus. Nemcsak az esze, de a lelke, a hite is a helyén van. Szomorú, hogy a Net bármit eltűr. Még azt is, hogy félművelt emberek magasan képzett, hiteles keresztényeket bíráljanak, megítéljenek.
(A Katolikus vallás nem tud kettészakadni, mert ami leválik róla az már nem katolikus. Aki nincs egyetértésben a jelenlegi pápával, a tanítóhivatallal az skizmát követ el és így kizárja magát a Katolikus Egyházból. Emiatt nem is járulhat szentségekhez.) Mindig is voltak, akik le akarták téríteni az útról a Katolikus Egyházat, de azon Krisztus ígérete szerint még a pokol kapui sem vesznek erőt. Ellenben akik leszakadtak a központi tanítóhivataltól megállíthatatlanul erodálódnak, vagy visszatérnek az egyetemes egyházba.

Csak egy példa: a protestáns egyházak rendre fogadják el és támogatják a homoszexuálisok egyházi házasságát. Ennek hatására sokan katolizálnak hívők és lelkészek egyaránt.

Ne ítélkezz, főleg ne tudatlanul.

kávét! · http://katolikusvalasz.blogspot.com/ 2017.04.21. 18:47:36

@Gajatri: most mégis, az ad hominem bókokon túl, amiket T.Csabának kiosztottál, miben tudod megvédeni az álláspontját, mikor a cikk szerint nyilvánvalóan ellene mond a katekizmusnak, IIJP-nek, sőt Bergoglio bíborosnak is azzal ahogy az AL-t értelmezi

Gajatri 2017.04.21. 19:18:44

@kávét!: Sehol nem mondott ellen a katekizmusunknak. Fundamentális teológusként még véletlenül sem tesz ilyet! Tévedsz, ha azt hiszed ellent mondott.

Gajatri 2017.04.21. 19:19:57

@kávét!: És én az 1ó 22 perces videóról beszélek és nem a fenti cikk ferdítéseiről!

willson 2017.04.21. 20:11:22

@kávét!: a cikk szerintem is jó!!!
(ne etesd a trollt!)

Gajatri 2017.04.22. 09:04:11

A Bibliát csak úgy érdemes olvasni, hogy annak szándékát és célját jóindulattal és nyitott lélekkel képesek vagyunk és szándékozzuk hittel befogadni és az értelem fényénél értelmezni, valamint szoros kapcsolatban vagyunk az egyházi hagyománnyal a Biblia által formálódott élő közösséggel és a Szentlélekkel, aki sugalmazta a Bibliát.

Az AL olvasóitól elvárható lenne egy alapvető hozzáállás. Mégpedig hogy feltételezik a szerző(k) igazságra törekvését, jóindulatát és bölcsességét. Csak akkor érthetünk szót egymással, ha ezt akarjuk is. Ha "egy nyelvet" beszélünk, mert a célunk is egy. A cél pedig nem lehet más, mint a hit erejével az értelem fényét megtámogatva minél mélyebben felfedni a reveláció (Isten kinyilatkoztatásának) titkát, hogy minél többen lejuthassanak az üdvösségre. Így lesznek közös alapvetések amikről kiindulhatunk. (Az már régen rossz, ha az egyik fél abból indul ki, hogy a pápa biztos rombolni akarja az Egyházat, sőt az árokparti látnokok már megmondták, hogy a pápa az hamis... Ez rossz kiindulás még akkor is ha csak hátsó gondolatban van jelen amint ez tetten érhető a katolikusválasz és a katolikusblog oldalain.)

Ha pozitívan állunk hozzá az AL-hez, akkor megérthető, hogy a pápa mit szeretne mondani.
1. A pápa semmiesetre sem akar szentségtörésre buzdítani!
2. A Szentatyát az irgalom vezérli és rávilágít arra, hogy bizonyos estekben a jog kizárhat hívőket a szentáldozásból, pedig lelkiismeretük tiszta Isten előtt. Ferenc pápa nekik szeretné megadni a lehetőséget, hogy szentáldozáshoz járulhassanak.
3. Ki az aki inkább kizárna arra méltókat is a szentáldozásból, csak, hogy nehogy valaki méltatlanul vehesse magához az Úr testét és vérét? (Egyáltalán létezik olyan ember, aki teljesen méltó a szentáldozásra...?)

Írok egy példát: 17 éves lány feleségül meg egy ateista fiúhoz, aki eljátssza, hogy hisz. Jogilag érvényes szentségi házasságban élnek, de a férfi homoszexuális. Csak kirakatnak kellett neki a házasság. A felesége el szeretne válni, de a férje ragaszkodik a színlelt házassághoz. Tanú nincs. A nő elhagyja "hites férjét" és később megismerkedik egy szabad állapotú férfival. Összeházasodnak polgárilag. Gyerekeik születnek 10-20-30 éve együtt élnek. Többször pórtála rendezni házasságát, de az ateista homoszexuális férje nem hajlandó tanúsítani, hogy házasságuk több okból is érvénytelen. Az AL-szerint ha a nő és új férje példamutatóan él egy közösségben, a lelki-vezetőjük jól ismeri őket, és lelkiismeretük állapota szerint méltóak a szentáldozásra Isten előtt és ezt még a lelki-vezető papjuk is így látja, akkor áldozhatnak. Ki az a szőrösszívű pap vagy hívő, aki ezt megtagadná tőlük?

Az AL az ilyen határesetekre szeretne megoldást találni! Semmi más nincs benne. Jóindulattal és egészséges hozzáállással ez ki is olvasható belőle.

Mikrobi 2017.05.24. 15:55:31

A 40. (43.) perchez szeretnék hozzászólni: az a helyzet, hogy akármennyire unszimpatikus Perintfalvi liberális felfogása, amit itt mond, az korrekt. Valóban az ember legfőbb ítélőbírója a lelkiismeret. Ezt már Szt. Tamás is így tanítja. Ha egy papnak valaki nem hiszi el, hogy amit tesz, az bűn, a papnak ezt muszáj tiszteletben tartania. Ő elmondta, mi a törvény, elmondta, hogy a hívő lelkiismerete tévesen működik, a hívőnek meg kötelessége a lelkiismeretét követni. Hogy úgy mondjam, joga van szentségtörő módon áldozni. Az más, ha egy kis faluban mindenki tudja valakiről, hogy vadházasságban él, a pap meg vasárnapról vasárnapra megáldoztatja. Itt nyilván botrányos cselekedetről van szó, mert a hívek azt hiszik, hogy a pap magatartása is elismeri, hogy ezt szabad. Ilyenkor el kell utasítani a szentáldozástól. De ha mondjuk, egy idegen helyen bemegy a gyóntatószékbe, ott átbeszélik a kérdést és kiderül, hogy a gyónó nem tartja halálos bűnnek az együttélést, majd utána megy áldozni, a pap, bizony, kénytelen megáldoztatni.

Mikrobi 2017.05.24. 16:01:17

@Gajatri: itt kihagytál egy fontos lépést. Igaz, hogy külső fórumon nem bizonyítható, de belső fórumon megállapított a házasság érvénytelensége (feltételezve, hogy az asszony nem hazudott a gyónásban). De akkor is hiányzik a házasságkötés. Teológusok vitatkoznak azon, hogy ilyen esetben nem lehetne-e belső fórumon kivenni a konszenzust és így megkötni a házasságot, amely külső fórum előtt nyilván érvénytelen lenne, de mégis szentség. Ha egy ilyen eljárást a pápa engedélyezne, elvileg lehetővé válna a szentáldozás. Csakhogy ezzel durván vissza lehet élni. A házasságot külső fórum előtt kell kötni, és amíg külső fórumon nem lehet bizonyítani az érvénytelenségét, addig vélelmezni kell az érvényességét. Különben bárki benyöghetné, hogy az ő házassága is érvénytelen, csak nem tudja bizonyítani. Éppen ezért, ha belső fórumon lehetne érvényesíteni a házasságokat, akkor sem lenne szabad olyan helyen áldozniuk, ahol ismerik az állapotukat. Akárcsak azoknak a pároknak, akik már nem élnek szexuális életet és nem jelent kísértést az együttélés. Ui. ezt a tényt nem fogják kihirdetni a templomban minden szentáldozás előtt, tehát akik látnák őket áldozni, joggal botránkoznának.

Mikrobi 2017.05.24. 16:09:16

Ezzel a cikkel az a fő baj, hogy összekeveri a Katekizmust a teológia tudományával. A Katekizmusban nem lehet tévedés, a teológusok viszont tévedhetnek és főleg felvethetnek kérdéseket, amelyekre nem tudnak (még) válaszolni. Természetesen az olyan kérdéseket, pláne nagy nyilvánosság előtt feltenni, amelyre azt várja, hogy a (nem is teológus) hallgatóság kimondja, amit ő nem mer, nehogy eretnekség vádja érje, alattomos dolog. De itt ilyen nem volt. Őszinte kérdés-felelet vita volt, eretnekséget még a Perintfalvi se mondott, nemhogy a Török Csaba. A törvényt fontos megfogalmazni és hirdetni a szószékről, a konkrét helyzetet pedig a gyóntatószékben kell rendezni a hívő alapos meghallgatásával és a teológia alkalmazásával.

Tyto Alba 2017.08.14. 21:28:32

Hát ha eddig nem tudtam, hogy miért hagytam el 15 évesen a katolikus egyházat, akkor ma megerősödtem abban, hogy nagyon jól tettem. Eladnátok ti Jézust is a keresztről. Szerdahelyi Miklósnak gratulálok, ő biztos nagybetűs mintakeresztény, aki külön helyet kap a mennyországban :(
süti beállítások módosítása