Szentélyrombolás a győri székesegyházban II.
2017. december 17. írta: Katolikus Válasz

Szentélyrombolás a győri székesegyházban II.

"A szentély a templomoknak az a rendszerint különálló vagy elkülönített része, ahol az oltárt ... elhelyezik, és ahová általában csak a papok léphetnek be. A szentély a szertartás színtere, amelyet a laikusoktól a szentélyrekesztő választ el. Hosszanti oldalán található a stallum, amely a papság…

A Jézus Szíve litánia 27.
2017. június 27. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 27.

Jézus Szíve, békénk és engesztelésünk.

1. A békesség áldását csak az ismeri kellőképp, aki a béke hiányának, a háborúnak és békétlenségnek szenvedéseit átszenvedte. Az ember csak a saját kárán tanul. A világháború borzalmain keresztül mindenikünknek volt alkalma látni, mily nagy áldás a béke, mily szerencsétlenségbe dönti az embereket a…

Gondos-Grünhut László: Az idealizmus és a materializmus természetrajza
2017. június 26. írta: Katolikus Válasz

Gondos-Grünhut László: Az idealizmus és a materializmus természetrajza

Grünhut László 1903-ban született Baján, vagyonos zsidó családban. Ifjúként szocialista érzelmű volt, az 1919-es vörös terror brutalitása azonban mélyen megsebezte és kiábrándította a kommunizmusból. 1929-ben katolizált, a nevét 1936-ban magyarosította Gondosra. Egyetemi tanulmányait Ausztriában,…

A Jézus Szíve litánia 26.
2017. június 26. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 26.

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk!

1. Mi az élet? Mindenki tudja. Hasonlítsátok össze a tél dermedtségét a tavasz és a nyár pompájával; a kopár sziklát a virágzó erdővel; a temető csendjét a vidáman nyüzsgő város emberáradatával; a feloszlóban levő halottat az egészségtől, erőtől, szépségtől duzzadó ifjúval – íme, ez a különbség élet…

A Jézus Szíve litánia 25.
2017. június 25. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 25.

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív!

1. Minden ember természeténél fogva kényes az emberi szabadságára s általában arra hajlik, hogy a maga nézetét és a maga akaratát vigye mindenben diadalra. Ha az eddig élt emberek közül valakinek, akkor Jézusnak igazán lett volna joga arra, hogy mindenben a saját gondolatait és akaratát kövesse,…

A Jézus Szíve litánia 24.
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 24.

Jézus Szíve, vétkeinkért meggyötört Szív!

1. Isten megbocsáthatta volna bűneinket megváltás és áldozat nélkül is. És ha már Jézus áldozata árán akarta visszaadni az istengyermekség kegyelmét, akkor is elegendő lett volna, ha Jézus egyetlen egyszerű elégtételi cselekménnyel vagy egyetlen csepp vérének feláldozásával vált meg minket. Ő…

A Jézus Szíve litánia 23.
2017. június 23. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 23.

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív!

Az embernek legérzékenyebb pontja a becsülete. Mennél magasabban áll valaki, mennél nagyobbak az értékei, annál jobban fáj, ha mások ezeket az értékeket el nem ismerik, sőt lábbal tapossák, ha úgy bánnak vele, mint valami haszontalan, ostoba és gonosz emberrel. Jézus ezt a szenvedést is magára…

A Jézus Szíve litánia 22.
2017. június 22. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 22.

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!

1. Hogy megértsük, mit köszönünk Jézus Szívének megváltásunk s kiengesztelésünk szempontjából, mindenekelőtt jól meg kell fontolnunk, mi a bűn s mily szörnyű és szomorú helyzetben voltunk a megváltás előtt. A bűn Isten tudatos megbántása. Elfordulás az élet voltaképpeni céljától, fellázadás az ég…

A Jézus Szíve litánia 21.
2017. június 21. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 21.

Jézus Szíve, az élet és az életszentség forrása!

1. Ahol élet nincs, ott a halál! Míg Jézus Szíve nem kezdett dobogni, a bűnbeesés óta a halál dermedtsége merevedett rá az emberiségre. Halottak voltunk: kiestünk az Isten kegyelméből és nem voltunk képesek a kegyelem állapotát magunktól visszanyerni vagy visszaszerezni. Nem voltunk képesek…

A Jézus Szíve litánia 20.
2017. június 20. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 20.

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!

1. Jézus mindenható, mindent megtehet, minden kegyelmet megadhat. Jóságának csak kettő szab határt: Isten bölcsessége, mellyel a kegyelem rendjét általánosságban véve kimérte és az ember viselkedése, aki a kegyelemmel közreműködik vagy azt visszautasítja s ezáltal újabb kegyelmekre lesz méltóvá vagy…

A Jézus Szíve litánia 19.
2017. június 19. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 19.

Jézus Szíve, béketűrő s nagyirgalmasságú Szív!

1. Azt mondja Szent Pál, hogy „Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, amellyel szeretett minket, noha bűneink miatt holtak voltunk is, Krisztussal együtt életrekeltett (kegyelemből történt az üdvözítésetek!)”. (Eff 2,4-5.) És Keresztelő Szent János atyja, Zakariás is „a mi…

A Jézus Szíve litánia 18.
2017. június 18. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 18.

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága!

1. Ez a jelző Jákob áldásából van véve, melyet József fölött mondott. (1Móz. 49,26.) Szószerint annyit jelent, mint a pátriárkák kívánsága és reménye, akik mint valami ősi hegyek a magasból, a messze múlt távolából néznek le a késő utódokra. Jákob azt kívánja legkedvesebb fiának, hogy teljesedjék be…

A Jézus Szíve litánia 17.
2017. június 17. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 17.

Jézus Szíve, melynek gazdagságából mindannyian részesültünk!

1. Ha az eddigiekből Jézus Szívének benső nagyságát és méltóságát ismertük meg, az ezután következő díszcímek főleg az ő hozzánk való viszonyára vetnek fényt. S itt azt a szerepet kell vizsgálnunk, melyet Jézus Szíve a lelkek s a mi lelkünk megmentése tekintetében vitt. Jézus Szíve az, amelyből…

A Jézus Szíve litánia 16.
2017. június 16. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 16.

Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyának kedve telt!

1. Jézus életében két ízben olvassuk, hogy megnyílt fölötte az ég s e szavak hangzottak fölötte: „Ez az én szeretett Fiam, kiben nekem kedvem telt”. (Mt. 3,17.) Egyik eset a keresztelés után történt a Jordán partján (Mt. 3,17), másik a Tábor hegyén. (Mt. 17,5.) Egyik az Úr Jézus nyilvános életének…

A Jézus Szíve litánia 15.
2017. június 15. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 15.

Jézus Szíve, melyben az Istenség egész teljességgel lakozik!

1. Jézus Szívében az Istenség egész teljessége, azaz: mind a három isteni Személy együtt lakozik. Személyi egységben ugyancsak a második isteni Személy egyesült vele, de minthogy az Isten csak egy valóság, azért a három isteni Személy mindig és mindenben tökéletes egyességben van együtt s így Jézus…

A Jézus Szíve litánia 14.
2017. június 14. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 14.

Jézus Szíve, melyben megvan a bölcsesség és tudomány minden kincse!

1. A bölcsesség az a tulajdonság, melynél fogva valaki a helyes célt s az arra szolgáló eszközöket helyesen meg tudja választani s tudja alkalmazni. Jézus Szíve mint az Isten Fiának, azaz az örök, Személyes Bölcsességnek szíve természetszerűen magában rejtette az Isten bölcsességét oly fokon,…

A Jézus Szíve litánia 13.
2017. június 13. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 13.

Jézus Szíve, minden szív királya és központja!

1. Jézus Szíve jog szerint az egész világ királya s az emberszívek született központja. Már a messiási jövendölések királyi címmel illetik az üdvözítőt: „A fejedelemség az ő vállára kerül” – mondja Izaiás (9,6); a zsoltár „királynak” nevezi; az angyal, ki jöttét jelzi, örök uralkodását hirdeti előre…

A Jézus Szíve litánia 12.
2017. június 12. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 12.

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív!

1. Ki az, aki annyira méltó a dicséretre, mint Ő, akiben Isten végtelen fölsége, nagysága, szentsége, szépsége a legszebb emberi tulajdonságokkal, a legnagyobb földi szeretetreméltósággal egyesül? Mi az a díszcím, az a kitűnőség, az a magasztaló jelző, mely Őt meg nem illeti? Mi lehet még valaki,…

A Jézus Szíve litánia 11.
2017. június 11. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 11.

Jézus Szíve minden erény mélysége.

1. Az erény, azaz a természetfölötti készség a jócselekvésre, Jézus Szívében léte első pillanatától kezdve természetesen a legtökéletesebb mértékben s minden válfajában megvolt. S nemcsak mint készség, hanem a gyakorlatban is minden irányban végtelen tökéletességgel megnyilatkozott. Minden szaván,…

A Jézus Szíve litánia 10.
2017. június 10. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 10.

Jézus Szíve jósággal és szeretettel teljes Szív!

1. Hogy a maga részéről mennyire inkább a jóság és szeretet az Úr Jézus Szívének tulajdonsága, mint a szigorú bírói igazságosságé, arra tanú az egész evangélium. Mennyi jóság, mennyi figyelem, gyengédség, megbocsátás, jótevés az ő egész élete! Az a kéz, amely világokat képes rombolni, szeretettel…

A Jézus Szíve litánia 9.
2017. június 09. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 9.

Jézus Szíve, az igazságosság és a szeretet foglalata!

1. A legnagyobb titkok egyike: miként egyeztethető össze Isten végtelen szentségével s igazságosságával az ő végtelen jósága és irgalma, íme a talány megfejtése: Jézus Szíve. Egy Szív, amely egyrészt tele van szeretettel irántunk s irgalomból odaveti magát áldozatul s váltságdíjul értünk, és amely…

A Jézus Szíve litánia 8.
2017. június 08. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 8.

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!

1. „Az Isten szeretet” mondja Szent János evangélista (I. 4,8), s ez a szeretet hozta létre, s éltette s emésztette fel Jézus Szívét. A szeretet hozta létre! Midőn Isten öröktől fogva előre látta, hogy az ember, akit teremteni akar, vetkezni fog, midőn látta azt a végtelen nyomort és erkölcsi…

A Jézus Szíve litánia 7.
2017. június 07. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 7.

Jézus Szíve, Isten háza s a mennyország kapuja!

1. „A Bölcsesség házat épített magának”, mondja az írás (Péld. 9,1). Jézus Szíve a ház, melyet az örök, személyes Bölcsesség, az Isten második Személye földi lakásául épített. Képzelhetjük, hogy amit Ő épít, azt tökéletesnek építi. Mily nagy e ház, melyben Isten elfér! Mily szent, amellyel Isten…

A Jézus Szíve litánia 6.
2017. június 06. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 6.

Jézus Szíve, a Magasságbelinek hajléka.

1. A „Magasságbelinek hajléka, vagy sátra”: ószövetségi kép. Isten a pusztában a zsidóknak megparancsolta, hogy a „szövetség sátorát” készítsék el s abban a frigyszekrényt helyezzék el. A szövetség sátorában fényes felhő alakjában ismételten megjelent az Úr. A sátor mint Isten közelségének jele…

A Jézus Szíve litánia 5.
2017. június 05. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 5.

Jézus Szíve, Isten szent temploma!

1. A templom (a görög temenon-ból vagy a latin contemplor-ból): az a hely, amelyben Isten különösen jelen van. Jézus Szíve is templom: szentély, melybe Isten leszállt, s amelyben nemcsak lakik, de amellyel egyesült is. Azért a szó legigazibb értelmében „templom” ez a szív. Igazán „sancta sanctorum”,…

A Jézus Szíve litánia 4.
2017. június 04. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 4.

Jézus Szíve végtelen fölségű Szív!

1. Ha Jézus Szíve az Isten Fiának az örök Igével lényegileg egyesült Szíve, akkor természetes, hogy méltósága is végtelen: ugyanaz, mint az isteni Fölségé. Ez a Szív az, amelyben létrejöttének első pillanata óta „látók az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, ki tele volt malaszttal…

süti beállítások módosítása